Navigation
Home Page

Trefniadau Cyfarfodydd rhieni ac athrawon/ Arrangements for parent and teacher meetings

Trefniadau ar gyfer cyfarfodydd rhieni ac athrawon Dydd Mawrth a Dydd Mercher y 25ain a'r 26ain o Ebrill.

 

Dim ond y brif giât gerdded fydd ar agor, bydd y giât gefn a giât Nixonville yn parhau i fod ar gau tan 3.15pm a bydd yn cau eto am 3.50pm yn unol â'r trefniadau cartref arferol. 

 

Apwyntiadau'r bore:

Dosbarth Mrs Phillips a Miss Long, ar gyfer apwyntiadau'r bore 'ma, defnyddiwch y brif dderbynfa i gael mynediad i'r ysgol. 

 

Apwyntiadau'r prynhawn a'r nos: 

Er mwyn cael mynediad i'r ysgol, ewch o gwmpas i gefn yr ysgol a defnyddio drysau'r neuadd gefn (yr un drysau a ddefnyddir ar gyfer clwb Brecwast a chlwb ar ol ysgol)

 

Bydd cyfarfodydd i blant yn nosbarthiadau Mrs Phillips, Miss Long, Miss Thomas, Miss Jenkins a Mrs Barry yn cael eu cynnal yn y neuadd fach.

 

Bydd cyfarfodydd i blant Miss Jones, Mrs Davies a Mrs Trickers, Mr Morgan, Mrs Donnison a Mrs Hedges yn cael eu cynnal yn y neuadd fawr. 

 

Ar gyfer cyfarfodydd yn y prynhawn - os hoffech chi gasglu'ch plentyn yn dilyn eich apwyntiad, ewch i'r swyddfa ac bydd Mrs O'Leary yn hapus i drefnu i'ch plentyn ddod i'r swyddfa i'ch cyfarfod. 

 

 

Arrangements for parent and teacher Face to face meetings Tuesday and Wednesday the 25th and 26th of April.

 

We are looking forward to welcoming you all back to the school for face to face meetings. 

Only the main walking gate will be open, the back gate and Nixonville gate will remain closed until 3.15pm and will close again at 3.50pm as per the usual hometime arrangements. 

 

Morning appointments:

Mrs Phillips and Miss Long’s class for appointments this morning please use the main reception area for access to the school. 

 

Appointments this afternoon and this evening: 

For access into the school please go around to the back of the school and use the back hall doors (the same doors used for Breakfast club and afterschool club)

 

Meetings for children in Mrs Phillips, Miss Long, Miss Thomas, Miss Jenkins and Mrs Barry’s class will be held in the small hall.

 

Meetings for children in Miss Jones, Mrs Davies and Mrs Trickers, Mr Morgan, Mrs Donnison and Mrs Hedges’s class will be held in the large hall. 

 

For meetings in the afternoon - if you would like to collect your child following your appointment please go to the school office and Mrs O’Leary will be happy to arrange for your child to come and meet you. 

 

Top