Navigation
Home Page

Glas y Dorlan

Croeso i dudalen dosbarth Glas y Dorlan! Mae 16 o blant yn ein dosbarth, pob un yn barod i weithio yn galed yn eu blwyddyn olaf yn Rhydygrug.

 

Welcome to our class page! There are 16 children in our class, all ready to work hard during their final year at Rhydygrug.

 

Dydd Mawrth ydy ein diwrnod Addysg Gorfforol a bydd angen gwisg addas ar gyfer Gymnasteg: siorts a chrys-t. Bydd gweithgareddau awyr agored arall yn digwydd yn achlysurol trwy gydol y tymor lle na fydd angen gwisg.

 

Tuesday is our P.E. day and all puplis will need a suitable kit for Gymnastics: shorts,  and a t-shirt. Many outdoor activities will be taking place throughout the term but no kit will be needed here.

 

Fel arfer, bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Gwener i’w ddychwelyd erbyn y Dydd Llun canlynol. Disgwylir i bob plentyn ddarllen llyfrau Saesneg a Chymraeg yn gyson adref (dewis rhydd ar gyfer MWYNHAD – mae digonedd o lyfrau ar gael yn y dosbarth neu lyfr o’r tŷ). Ar ben hyn mae gen bob disgybl set o dablau Mathemateg a geiriau sillafu Cymraeg a Saesneg (yn briodol ar gyfer eu lefel personol) yn eu ffowlderi ‘Cyswllt Cartref’.

 

Homework is usually set on Fridays to be returned the following Monday. All children are expected to read both English and Welsh reading books regularly at home (free choice for ENJOYMENT - there are plenty of books to choose from in class or a book from home). All children also have a set of times tables and spelling words, which are appropriate for the level at which they are working, in their 'Cyswllt Cartref' folders.

 

Thema Tymor yr Haf ydy 'Iechyd Da!'. Byddwn yn dysgu am hanes yr ardal leol, effaith ffermio a di-goedwigo adref a thramor, fforestydd glaw a llawer mwy. Yn ein gwersi Gywddoniaeth byddwn yn ymchwilio i bethau byw. Edrychwn ar gadwyni bwyd, cylchred bywyd ac amodau bywyd planhigion yn ogystal a'r corff dynol. Ar gyfer gwaith iaith byddwn yn ffocysu ar waith ffeithiol ar y wlad Patagonia ac ysgrifennu perswadiol yn ein gwaith Saesneg. Ar ben hyn oll, byddwn yn paratoi ar gyfer dweud ffarwel ag Ysgol Rhydygrug am y tro olaf cyn symud ymlaen at ein hysgol uwchradd newydd. Byddwch yn barod dymor prysur arall! 

 

Our theme this term is 'Good Health!'. We will be learning about the history and geography of our local area, farming and its impact on local landscapes and economies, de-forestation, rainforest wildlife and much more. We will be researching Living Things in our Science lessons. We will look at food chains, the life cycle of plants as well as the human body. For our language work this term we will focus on the history and culture of Patagonia as well as persuasive writing and language. On top of all this we will be making our preparations to say goodbye to Rhydygrug and hello to our new secondary school. Get ready for another busy term!

 

Diolch, Mrs. Hedges

Symiau Cyflym 1

Symiau Cyflym Degolion

Siapiau 2D a 3D

Top