Navigation
Home Page

Eos

Croeso i ddosbarth Eos Blwyddyn 2!
Welcome to dosbarth Eos Year 2!

 

Mae 18 o blant yn y dosbarth. Miss Long yw'r athrawes ddosbarth ac mae Mrs Carpenter yn ein helpu hefyd.

There are 18 of us in the class. Miss Long is our teacher and Mrs Carpenter helps us too. 

Croeso i dymor y Gwanwyn! 
Welcome to the Spring term!

Ein thema'r tymor yma yw Amser Maith yn Ôl. Byddwn yn edrych ar hanes Cymru a chwedlau Cymraeg fel Cantre'r Gwaelod yn ystod y tymor, ac yn canolbwyntio ar thema Hud a Lledrith a'r stori Wwsh ar y Brwsh. 
Our theme this term is 'Once Upon a Time'. We will be looking at Welsh history and legends such as Cantre'r Gwaelod during the term, and concentrating on a Magic theme, and the story Room on the Broom.  

 

Cofiwch, ein diwrnod Addysg Gorfforol yw Dydd Gwener. Fe fydd angen cit addas bob wythnos. Rydym yn parhau gyda 'Prynhawn Prysur' ar Ddydd Mawrth, felly mae angen sicrhau fod cot addas ac esgidiau glaw gan eich plentyn ar y diwrnod. 
Remember, our P.E. lessons are on Fridays. Suitable kit is needed every week. We are continuing with our 'Busy Afternoon' on Tuesdays. Please make sure your child has a suitable coat and shoes on the day. 

 

Ein thema am y tymor ydy Hapusrwydd!
Byddwn yn dysgu am deimladau, ffrindiau a theulu, a phobl sy'n ein helpu. Byddwn hefyd yn dysgu am y Corff a lliwiau. 

Our theme for this term is Happiness!
We will be learning about feelings and emotions, friends and family, and people who help us. We will also be learning about colours and the body.

 

Mae gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd ar Ddydd Gwener. Fe fydd angen dillad addas, wedi'u labeli yn glir gydag enw eich plentyn. Ar Ddydd Mawrth, byddwn yn cynnal ein 'Prynhawn Prysur'. Fe fydd hwn yn cynnwys gweithgareddau yn yr awyr agored felly cofiwch ddod a chot ac esgidiau glaw gyda chi. Mae croeso i chi adael yr esgidiau glaw yn yr ysgol. 

P.E lessons are on Friday. Suitable clothing will be needed for these lessons, labelled clearly with your child's name. On Tuesdays, we will be holding our 'Busy Afternoon'. This will include outdoor activities so please remember to bring a coat and wellies with you. You are welcome to leave the wellies in school. 

 

Mae Gwaith Cartref yn cael ei osod ar Ddydd Iau, i'w ddychwelyd erbyn Dydd Llun.
** Cofiwch ddarllen gyda'ch plentyn bob nos, ac ysgrifennu yn y cofnod darllen, ac i ddod a'r ffeil i'r ysgol bob dydd. **

Homework will be given on Thursday, to be returned by Monday.
** Remember to read with your child every night, and write in the reading record, and to bring the file and book to school every day. ** 

Top