Navigation
Home Page

Cnocell y Coed

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Cnocell y Coed- blwyddyn 2

Hello and welcome to Cnocell y Coed's page-year 2

 

Mrs Evans yw'r athrawes a Mrs Thomas sy'n helpu yn y dosbarth

Mrs Evans is the teacher and Mrs Thomas helps in the class

 

Mae ymarfer corff ar ddydd Mawrth - mae angen dillad addas ac ar gyfer y gwersi os gwelwch yn dda. Mae 'prynhawn prysur' ar brynhawn Mawrth -fe fydd y plant yn gwneud gweithgareddau amrywiol yn ystod y sesiynau yma, yn cynnwys gweithgareddau tu fas - mae angen sicrhau bod cot ganddynt !  

Os ydy'ch plentyn yn dod a Jeff y Jiraff adre am y penwythnos a wnewch chi dynnu llun eich plentyn gyda Jeff a'i anfon i'r ysgol neu ei e-bostio

sevans@rhyd-y-grug.merthyr.sch.uk

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Iau - i'w ddychwelyd ar ddydd Llun os gwelwch yn dda.

 

Thema ein tymor yw Bant a ni!

Byddwn hefyd yn dysgu am Affrica, Bwyta'n iach, Anifeiliaid ac Ar lan y môr.

 

P.E. is on Tuesday - your child needs shorts and t shirt for these lessons please. On Tuesday afternoon we have 'prynhawn prysur' - busy afternoons.  The children will be taking part in a variety of activities, including using the outdoor areas - please make sure they have a coat !

If your child brings Jeff the giraffe home for the weekend please take a photo of your child with Jeff and send it to school or e-mail it to

sevans@rhyd-y-grug.merthyr.sch.uk

Homework will be set on Thursday and needs to be returned to school on Mondays please.

 

Our theme this term is Off we go!

We will also be learning about Africa, Healthy Eating, Animals and By the seaside.  

 

***A wnewch chi ddarllen bob nos gyda'ch plentyn os gwelwch yn dda a chofnodi yn y llyfr cofnod **

**Please listen to your child reading every night and write in the home record book **

Cofiwch i ddefnyddio Purple Mash yn y ty / Remember to use Purple Mash at home

Diolch yn fawr - Mrs S.Evans Mrs K.Thomas

Casglu Sbwriel / Litter pick

Yr Ogof / The Cave

Gweithdy Ailgylchu / Re-cycling workshop

Prynhawn Prysur / Busy Afternoon

Santes Dwynwen / Saint Dwynwen

Calan Gaeaf

Parc Caerdydd / Cardiff park

Top