Navigation
Home Page

Titw Tomos Las

Thema Cyfnod Allweddol 2 yn ystod Tymor yr Haf yw ‘Iechyd Da’. Mi fyddwn ni yn nosbarth Titw Tomos Las yn astudio nifer pynciau diddorol. Yn amrywio o brif organau'r bodau dynol, dannedd a phwysigrwydd iechyd, i hanes oes Fictoria. Mi fyddwn yn mwynhau ymchwilio i mewn i anifeiliaid a’i amgylchedd a chlywed am anifeiliaid anwes ein gilydd.

Our theme in Key Stage 2 this term is `Good Health`. Titw Tomos Las will  be studying a number of exciting subjects.These will include major organs of the body , teeth and the importance of a healthy diet and lifestyle. We will also be studying animals and their environments , and also geeting the chance to talk about our own pets!

 

Mae 28 o blant yn nosbarth Titw Tomos Las. Mi fydd y plant yn brysur yn gweithio gyda, Miss Clement, Mrs Joll, Mrs Thomas a Mrs Huws. Mi fyddwn hefyd yn croesawi Mr Williams o’r brifysgol i ddysgu gyda ni am y tymor.

There are 28 pupils in the class - they will all be working with Miss Clement , Mrs Joll , Mrs Thomas and Mrs Huws. This term we will be having the company of a student teacher - Mr Williams.

 

Mi fyddwn yn cynnal gweithgareddau Addysg Gorfforol ar brynhawn Ddydd Mercher. Bydd cyfleoedd i’r plant ymarfer athletau a tenis. Mae’n bwysig bod pawb yn cofio dod a dillad addas. Yn nhymor yr haf mae hefyd angen cofio treiners oherwydd mi fyddwn yn dysgu yn yr awyr agored.

Our PE day will be on Wednesday - this term we will developing our skills in tennis and athletics.Please remember to send trainers to school to help with outdoor activities.

 

Mae disgwyl i’r plant parhau i ymarfer darllen pob nos er mwyn gwella sgiliau a symud ymlaen yn y gyfres darllen. Hefyd, bydd gan y plant cyfle i ddewis llyfr ychwanegol, er mwyn mwynhau ac ennyn diddordeb. Bydd dewis amrywiol o lyfrau ffeithiol, cart┼Án, cerddi a stori. Yn y ffolder dysgu newydd bydd cyfleoedd i blant ymarfer llawysgrifen, sillafu a mathemateg pen ar ôl ysgol. Mae disgwyl i’r plant cyflawni tasgau gwaith cartref dros y penwythnos i safon uchel os gwelwch yn dda.

The pupils are expected to read every night to develop skills and move on the in the reading scheme. The pupils will be able to choose extra books for them to enjoy and develop personal interests in reading. There will be a variety of books available to them - fiction , non-fiction , cartoons and novels. In their learning folder the pupils will be able to practice their handwriting , develop their spelling and work on mental arithmetic problems as home tasks.

 

Edrychwn ymlaen at fwynhau anturiaethau’r haf!

Looking forward to the summer term adventures!

 

 

Top