Navigation
Home Page

Glas y Dorlan

Llongyfarchiadau Blwyddyn 6 am ddod yn drydydd yn y rownd derfynol o ‘Cwis Dim Clem’

Llwyau Caru

Still image for this video
Dysgu Adref - Y Cyfnod Clo

Bwydo'r Adar

Still image for this video
Dysgu Adref - Y Cyfnod Clo

Karate

Still image for this video
Dysgu Adref - Y Cyfnod Clo

Gwaith Celf Hokusai

Still image for this video
Dysgu Adref - Y Cyfnod Clo

Modelau Y Fari Lwyd

Still image for this video
Dysgu Adref - Y Cyfnod Clo

Croeso i dudalen dosbarth Glas y Dorlan! Mae 24 o blant yn ein dosbarth, pob un yn barod i weithio yn galed yn eu blwyddyn olaf yn Rhydygrug.

 

Welcome to our class page! There are 24 children in our class, all ready to work hard during their final year at Rhydygrug.

 

Dydd Iau ydy ein diwrnod Addysg Gorfforol a bydd angen gwisgo gwisg addas ar gyfer chwaraeon tu allan i'r ysgol ar y diwrnod hwnnw. Bydd gweithgareddau awyr agored arall yn digwydd yn achlysurol trwy gydol y tymor lle na fydd angen gwisg.

 

Thursday is our P.E. day and all pupils will need to wear a suitable kit for outdoor games to school on this day. Many outdoor activities will be taking place throughout the term but no kit will be needed here.

 

Mae'r tasgau gwaith cartref yn cael eu gosod ar ddechrau pob hanner tymor. Disgwylir i'r plant gwblhau o leiaf tri thasg (o'u dewis nhw) o fewn yr hanner tymor hwnnw. Disgwylir i bob plentyn ddarllen llyfrau Saesneg a Chymraeg yn gyson adref (dewis rhydd ar gyfer MWYNHAD – mae digonedd o lyfrau ar gael yn y dosbarth neu lyfr o’r tŷ). 

 

Homework tasks are given at the beginning of each half term. Children are expected to complete at least three tasks (of their choice) during the half term period. All children are expected to read both English and Welsh reading books regularly at home (free choice for ENJOYMENT - there are plenty of books to choose from in class or a book from home).

 

Diolch, Mrs. Hedges

Braslunio Pabi - Diwrnod y Cofio

Top