Navigation
Home Page

Cnocell y Coed

Helo a chroeso i ddosbarth Cnocell y Coed. 

Hello and welcome to Cnocell y Coed's class. 

 

Mae'r dosbarth yn cynnwys 20 o blant blwyddyn 1 a 2 a Mrs Evans yw'r athrawes. Mae Mrs Thomas yn helpu yn y dosabrth hefyd. 

Mae'r plant wedi setlo 'nol yn eu dosbarth newydd yn yr ysgol ac yn barod i weithio yn galed bob dydd.

 

There are 20 children in the class from year 1 and 2 and Mrs Evans is the class teacher. Mrs Thomas helps in the class also. The children have settled really well back into their new class in school and are ready to work hard every day. 

 

 

Ein thema'r tymor yma ydy 'Anhygoel fi'.

Our theme this term is ‘Marvellous me’.

 

Diwrnod Addysg Gorfforol - Bore dydd Gwener - mae angen gwisgo dillad cyfforddus ac addas i'r ysgol ar ddydd Gwener.

Joggers/leggings, crys polo ysgol ac esgidiau addas.

Friday is our PE day - Your child needs to wear comfortable and appropriate clothes to school on a Monday. Joggers/leggings, school polo shirt and appropriate footwear 

 

Gwnewch yn siwr eich bod wedi cysylltu a Dojo os gwelwch yn dda - dyma ble y byddwn yn gosod gwaith cartref - dydd Iau ac i fod yn ol erbyn dydd Llun. 

A wnewch chi ddarllen gyda'ch plentyn bob nos am 5 munud a chofnodi sut mae y darllen os gwelwch yn dda. 

Please make sure you have connected to Dojo - this is where homework will be set every week -on a Thursday and to be returned on a Monday. 

Please read with your child for 5 minutes every night and record in the Dojo how has the reading been. 

If I can help in any way or if you have any questions, please email me at

sue.evans@rhyd-y-grug.cymru

Diolch yn fawr.

 

 

 

Top