Navigation
Home Page

Cnocell y Coed

Helo a chroeso i ddosbarth Cnocell y Coed. 

Hello and welcome to Cnocell y Coed's class. 

 

Mae'r dosbarth yn cynnwys 20 o blant blwyddyn 1 a 2 a Mrs Evans yw'r athrawes. Mae Mrs Thomas yn helpu yn y dosabrth hefyd. 

Mae'r plant wedi setlo 'nol yn eu dosbarth ar ol y cyfnod clo yn yr ysgol ac yn barod i weithio yn galed bob dydd.

 

There are 20 children in the class from year 1 and 2 and Mrs Evans is the class teacher. Mrs Thomas helps in the class also. The children have settled really well back into their class in school after the lockdown and are ready to work hard every day. 

 

 

Ein thema'r tymor yma ydy 'Yr Awyr Agored '.

Our theme this term is ‘The Great Outdoors '.

 

Diwrnod Addysg Gorfforol - Bore dydd Gwener - mae angen gwisgo dillad cyfforddus ac addas i'r ysgol ar ddydd Gwener.

Joggers/leggings, crys polo ysgol ac esgidiau addas.

Friday is our PE day - Your child needs to wear comfortable and appropriate clothes to school on a Monday. Joggers/leggings, school polo shirt and appropriate footwear 

 

Gwnewch yn siwr eich bod wedi cysylltu a Dojo os gwelwch yn dda - dyma ble y byddwn yn gosod gwaith cartref - dydd Iau ac i fod yn ol erbyn dydd Llun. 

A wnewch chi ddarllen gyda'ch plentyn bob nos am 5 munud a chofnodi sut mae y darllen os gwelwch yn dda. ** mae hwn yn bwysig iawn nawr. 

Please make sure you have connected to Dojo - this is where homework will be set every week -on a Thursday and to be returned on a Monday. 

Please read with your child for 5 minutes every night and record in the Dojo how has the reading been. ** This is extremely important now. 

If I can help in any way or if you have any questions, please email me at

sue.evans@rhyd-y-grug.cymru

Diolch yn fawr.

 

 

 

Tu fas / Outside

Garddio / Gardening

Dathlu diwrnod y llyfr / Celebrating world book day

Creu Sanau wythnos gwrth-fwlian / creating odd socks for anti-bullying week

Diwrnod Diwali / Diwali day

Plant mewn Angen /Children in Need

Top