Navigation
Home Page

Gwdihw

Croeso i Ddosbarth Gwdihŵ!
Welcome to Dosbarth Gwdihŵ!


Mae yna 30 o blant hapus a bywiog yn ein dosbarth eleni.
Miss Long yw ein hathrawes ddosbarth, ac mae Mrs Ryan a Miss Priddy yn ein helpu hefyd. 

There are 30 happy and lively children in our class this year. 
Miss Long is our class teacher, and Mrs Ryan and Miss Priddy help us too.


Ein thema'r tymor yma ydy - Anhygoel Fi! 
Our theme this term is - Marvellous Me! 

Gwybodaeth Ddefnyddiol 
Useful Information:

Ymarfer Corff / P.E.
Ein diwrnod addysg gorfforol yw Dydd Llun. Mae angen gwisgo dillad addas i'r ysgol pob Dydd Llun os gwelwch yn dda - crys t, leggings neu joggers a trainers. 
Our PE day is Monday. Children will need to wear appropriate clothing to school every Monday please - t-shirt, leggings or joggers and trainers. 


Gwaith Cartref / Homework
Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cysylltu â Class Dojo os gwelwch yn dda. Dyma ble byddwn yn gosod tasgau gwaith cartref - bob Dydd Iau, i'w gwblhau erbyn y Dydd Mawrth canlynol.
Please make sure you have connected to Class Dojo. Here is where homework tasks will be set - every Thursday, to be returned the following Tuesday. 


Gofynnwn i chi ddarllen gyda'ch plentyn bob nos - mae modd i chi gofnodi eich sylwadau trwy Portffolios ar Dojo. 
We ask that you continue to read with your child every night - you are able to write your comments through Portfolios on Dojo. 
 

Dillad sbâr / Spare Clothes
Gofynnwn yn garedig i chi adael dillad sbâr ym mag eich plentyn mewn achos damwain.

We kindly ask you to leave spare clothes in your child's school bag to be used in the case of any accidents. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y flwyddyn, peidiwch ag oedi cysylltu trwy Dojo, neu gallwch ddanfon e-bost i mi gan ddefnyddio s.long@rhyd-y-grug.cymru

If you have any questions during the year, please do not hesitate to contact through Dojo, or you can e-mail me at s.long@rhyd-y-grug.cymru

 

Diolch yn fawr
Miss Long

Lluniau Dosbarth / Class Pictures

Plant Mewn Angen / Children in Need

Antur y Pysen Drwg / The Evil Pea's adventure

Top