Navigation
Home Page

Titw Tomos Las

Croeso i Ddosbarth Titw Tomos Las.

Mae 24 o blant blwyddyn 3 a 4 yn ein dosbarth.

Welcome to our class, Titw Tomos Las.

There are 24 year 3 and 4 children altogether!

Picture 1 Miss Clement
Picture 2 Miss Sheppard

Yn ystod y diwrnod mi fydd plant yn brysur iawn! Ar ddechrau’r diwrnod bydd cyfleoedd i ymarfer llawysgrifen, sillafu a thablau lluosi tra rydyn ni’n cofrestru. Byddwn yn rhannu i mewn i grwpiau mathemateg am weddill y sesiwn, rhai yn dysgu gyda fi (Miss Clement), Mrs Davies/Tricker neu Mr Morgan. Rydyn yn gwneud gwaith iaith ar ôl amser chwarae. Cyn cinio mi fyddwn yn rhannu i mewn i grwpiau Read Write Inc.

 

During the days we will be very busy! First thing in the morning there will be opportunities to practice handwriting skills, spelling and multiplication tables during registration. For the remainder of the session we will  will separate into Maths groups, children will work with either me (Miss Clement), Mrs Davies/Tricker or Mr Morgan. After play time we will be doing language work. After language, children We will then meet with our Read Write Inc. groups before lunch.

 

Yn y prynhawn rydyn yn ffocysu ar waith thema. Thema Cyfnod Allweddol 2 yn ystod Tymor yr Hydref yw ‘Teithio trwy’r Ganrif’. Mi fyddwn ni yn Nosbarth Titw Tomos Las yn teithio yn ôl mewn amser i gyfnod y 70au. Byddwn yn dysgu sut i greu llinell amser a nifer o agweddau eraill yn amrywio o ddillad a theganau i gerddoriaeth a dawnsio. Byddwn yn edrych ar Gelf y 70au a dysgu am Rygbi Cwpan y Byd wrth astudio Daearyddiaeth. Yn ein gwersi Gwyddoniaeth byddwn yn ymchwilio ac arbrofi, wrth ddylunio a chreu.

 

During the afternoon we focus on our thematic work. Our theme in the Autumn term is ‘Travelling through the century’. We will be travelling back to the 70s. We will be learning to create timelines and studying numerous aspects varying from fashion to toys, music and dancing. We will be looking at 70s art and learn about the Rugby World Cup in Geography. In our Science lessons we will be researching and experimenting, while designing and creating. 

 

Mae gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd ar brynhawn Ddydd Mawrth. Rydyn ni’n mynd i fwynhau gwersi dawns y tymor yma. Mae’n bwysig fod pawb yn cofio dod â dillad ymarfer corff sef siorts du a chrys-t gwyn.

Physical education lessons take place on a Tuesday afternoon. We will be studying dance this term. It is important that everyone brings a pair of black shorts and a white t-shirt in every week.

 

Mae disgwyl i’r plant parhau i ymarfer darllen pob nos er mwyn gwella sgiliau a symud ymlaen yn y gyfres darllen. Gofynnwn i rieni i wrando pob nos, dim ond unwaith yr wythnos mae angen i chi cofnodi yn y cofnod darllen. Unwaith bod y plant yn barod, byddant yn gorffen y gyfres darllen ac mi fydd llawer o lyfrau stori ddiddorol a hwyl ar gael i ddewis a mynd adref. t Mae disgwyl i’r plant cyflawni tasgau gwaith cartref dros y penwythnos i safon uchel os gwelwch yn dda. Rydw i’n casglu gwaith cartref ar Ddydd Mawrth.

 

Children are expected to continue practising their reading every night in order to better their skills and move on in the reading scheme. We ask parents to listen and support children every night, however there is only need to record in the children’s record files once a week.  Once the children are ready they will finish the reading scheme and will be able to choose some interesting and exciting books from the class to take home and read. The children are expected to complete homework tasks over the weekend in their homework books to a high standard please. I will be collecting homework on Tuesdays.

 

Edrychwn ymlaen at fwynhau anturiaethau Tymor yr Hydref!

We look forward to enjoying the autumn term adventures!

Miss Clement a Miss Sheppard 


 
Top