Navigation
Home Page

Titw Tomos Las

LINCIAU DEFNYDDIOL / USEFUL LINKS

 

https://www.twinkl.co.uk/offer  Offer code:  UKTWINKLHELPS 

Mathemateg / Mathematics

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/5-7-years/counting                   

https://www.topmarks.co.uk/

https://pages.sumdog.com/parent/

http://www.snappymaths.com/

https://m.coolmathgames.com/

https://hwb.gov.wales/search?query=gweithgareddau+rhesymu&strict=true&popupUri=%2FResource%2F574488cd-2a17-4eac-a6ce-434280bbb51d

https://nrich.maths.org/

 

Iaith / Language 

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/t-l-3967-writing-challenge-cards

https://www.twinkl.co.uk/resource/t2-e-3760-lks2-reading-comprehensions-bumper-resource-pack

 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

https://www.playdoughtoplato.com/stem-activities-for-kids/

https://frugalfun4boys.com/awesome-stem-challenges/

https://thehomeschoolscientist.com/star-wars-science-ideas-giveaway/

https://littlebinsforlittlehands.com/30-preschool-science-experiments-for-the-young-scientist/

https://www.thebestideasforkids.com/indoor-activities-for-kids/

 

Hanes a Daearyddiaeth / History and Geography 

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/tp2-m-2567195-planit-maths-y5-statistics-lesson-pack-line-graphs-4 

https://www.twinkl.co.uk/resource/tp2-m-2567195-planit-maths-y5-statistics-lesson-pack-line-graphs-4

https://www.twinkl.co.uk/resource/tp2-m-2567195-planit-maths-y5-statistics-lesson-pack-line-graphs-4 

https://www.twinkl.co.uk/resource/tp2-m-2567195-planit-maths-y5-statistics-lesson-pack-line-graphs-4 

https://www.twinkl.co.uk/resource/tp2-g-049-planit-geography-year-5-marvellous-maps-lesson-4-grid-references-lesson-pack 

 

Lles / Wellbeing

https://littlebinsforlittlehands.com/lego-challenge-calendar-ideas-kids/?jwsource=cl

https://www.gonoodle.com/

https://www.bbc.co.uk/teach/supermovers/cymru/zkdjgwx

 

 

Celf a Drama / Art and Drama

 

http://www.robbiddulph.com/draw-with-rob

https://www.parents.com/fun/arts-crafts/painting/recreate-mastpiece-paintings/#page=2

https://www.pinterest.co.uk/pin/563724078347110291/

https://www.youtube.com/watch?v=CfUTNE44dbQ

https://quickdraw.withgoogle.com/

https://leftbraincraftbrain.com/40-best-art-projects-for-kids/?cn-reloaded=1

 

Arall / Other

http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/

https://www.bbc.co.uk/bitesize

https://www.twinkl.co.uk/resource/pecyn-adnoddau-ysgol-ar-cau-cc3-blwyddyn-4-5-a-6-brwelsh-school-closure-home-learning-pack-ps3-year-4-year-5-year-6-wl-cm-30

https://www.activityvillage.co.uk/learning

https://www.twinkl.co.uk/resource/year-6-school-closure-interactive-learning-links-t-e-2549924

https://entertainkidsonadime.com/2020/03/13/100-activities-to-do-at-home-during-school-closures/

https://scratch.mit.edu/explore

https://www.teachingpacks.co.uk/100-challenge-ideas-for-home-learners/

https://www.funkidslive.com/podcast/stuck/#

 

Croeso i Ddosbarth Titw Tomos Las.

Mae 24 o blant blwyddyn 3 a 4 yn ein dosbarth.

Welcome to our class, Titw Tomos Las.

There are 24 year 3 and 4 children altogether!

Croeso yn ôl a blwyddyn newydd dda i chi. Rydyn yn edrych ymlaen at fwynhau anturiaethau tymor y Gwanwyn.

Welcome back and a happy new year to you all. We are looking forward to the adventures that the spring term has in store for us.

 

Ein dosbarth

Yn nosbarth Titw Tomos Las mae yna 24 o ddisgyblion. Rydyn ni fel dosbarth yn gweithio'n galed ac yn mwynhau pob dydd. Rydyn ni yn ymdrechu i ddangos parch tuag at bawb a phopeth ac yn disgwyl derbyn yr un parch yn ôl. Y pobl mawr yn ein dosbarth yw Miss Sheppard a Miss Priddy. 

Our Class

There are 24 pupils in Titw Tomos Las class.We work hard and enjoy every day. We try and show respect to every person and every thing and we expect ti be treated with that same respect ourselves. The adults in our class are Miss Sheppard and Miss Priddy. 

 

Trefn y dydd/ Our day. 

Mi fyddwn ni yn parhau gydag ein diwrnodau prysur. Gan ddechrau gyda sesiwn byr ymarfer llawysgrifen. Y tymor yma mi fydd rhai plant yn barod i ddefnyddio pen i wneud eu gwaith. Mae'n rhaid dysgu ysgrifennu gyda llawysgrifen taclus glwm heb wneud llawer o gamgymeriadau cyn ennill trwydded pen. Ar ôl hynny mi fydd sesiynau iaith yn dechrau. Rydyn yn edrych ymlaen at ddysgu stori 'Charlie a'r Ffatri Siocled' a mwynhau dilyniant o wersi Saesneg ar ‘Charlottes Web’. Ar ôl hynny rydyn yn rhannu i mewn i grwpiau mathemateg, rhai yn dysgu gyda fi (Miss Sheppard), Mrs Davies/Tricker neu Mr Morgan. Cyn cinio mi fyddwn yn rhannu i mewn i grwpiau darllen Cymraeg a Read Write Inc.

We will continue with our very busy daily routines. Beginning our day with a short handwriting practice session. This term some children will be ready to use a pen to do their work, handwriting needs to be neatly joined with minimal mistakes before earning a pen licence. After that language sessions will begin. During our Welsh sessions will be learning and doing work on ' Charlie a'r Ffactri Siocled' and we will enjoy a series of lessons on 'Charlottes Web' in our English sessions. After language, children will separate into Maths groups with either me (Miss Sheppard), Mrs Davies/Tricker or Mr Morgan. We will then meet with our Welsh reading/Read Write Inc. groups before lunch.

 

Yn y prynhawn rydyn yn ffocysu ar waith thema. Thema Cyfnod Allweddol 2 yn ystod Tymor y Gwanwyn yw ‘Glanlanwyr’. Mi fyddwn yn dysgu am gelf a cherddoriaeth Affricanaidd a chwilio am ei leoliad ar glôb a map. Rydyn am gymharu gwlad Affricanaidd a Chymru o ran maint, economi a thywydd. Yn ein gwersi Hanes edrychwn ymlaen at ddysgu am y Tuduriaid. Mae gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd ar brynhawn Ddydd Mawrth. Rydyn ni’n mynd i fwynhau gwersi gymnasteg y tymor yma. Mae’n bwysig fod pawb yn cofio dod â dillad ymarfer corff sef siorts du a chrys-t gwyn. Rydyn ni hefyd yn lwcus i fynychu gwersi nofio am bythefnos yn Aberfan. Cyfle i ddysgu neu gwella ein sgiliau nofio.

During the afternoon we focus on our thematic work. Our theme in the spring term is 'Castaways'. We will be learning about African Art and Music and its location on a globe and map. We will be making comparisons of an African country and Wales, looking at size, economy and weather. In our History lessons we look forward to learning about the Tudors. Physical education lessons take place on a Tuesday afternoon. We will be doing Gymnastics this term. It is important that everyone brings a pair of black shorts and a white t-shirt in every week.  We are also lucky to have the chance to attend swimming lessons  two weeks. A chance to learn and improve  our swimming skills.

 

 

Mae disgwyl i’r plant parhau i ymarfer darllen pob nos er mwyn gwella sgiliau a symud ymlaen yn y gyfres darllen. Unwaith bod y plant yn barod, byddant yn gorffen y gyfres darllen ac mi fydd llawer o lyfrau stori ddiddorol a hwyliog ar gael i ddewis a mynd adref. Yn y ffeil cartref bydd cyfleoedd i blant ymarfer llawysgrifen, sillafu a thablau lluosi yn y tŷ yn ystod yr wythnos.  

Children are expected to continue practicing their reading every night in order to better their skills and move on in the reading scheme. Once the children are ready they will finish the reading scheme and will be able to choose some interesting and exciting books from the class to take home and read. In the home file there will be opportunities for the children to practice handwriting skills, spelling and multiplication tables at home during the week. 

 

Gwaith Cartref

Mae gwaith cartref wedi newid y tymor yma. Fe fydd tasgau gwaith cartref yn cael eu gosod ar ddechrau pob hanner tymor o hyn ymlaen. Disgwyli'r i'r olant gwblhau o leiaf tri thasg (o'u dewis nhw) o fewn yr hanner tymor hwnnw. 

Homework

We have changed the way we set homework this term. Homework tasks will be given at the beginning of each half term from now on. Children are expected to complete at least three tasks (of their choice) during the half term period. 

 

Diolch am eich cefnogaeth. Welwn ni chi cyn hir!

Thank you for your continued support. See you all soon.

Miss Sheppard

Top