Navigation
Home Page

Gwdi Hw 2

Croeso i dymor yr Haf.
Welcome to the Summer Term
.

 

Ein thema am y tymor yw Ahoi! Ahoi! Fe fyddwn yn dysgu am ar lan y môr, môr ladron, a mwy gan gynnwys bwyta'n iach. Byddwn yn ddiolchgar o unrhyw wybodaeth neu adnoddau sydd ganddo’ch i'n helpu ni gyda'n thema.

 

Our theme this term is Ahoy! Ahoy! We will be learning about the seaside, pirates and more including healthy eating. We would be grateful of any information or resources you have that could help us with our theme.
 

Byddwn yn gwneud athletau a gemau yn ein gwersi Ymarfer Corff felly fe fydd angen cit ac esgidiau addas ar eich plentyn bob dydd llun os gwelwch yn dda.

 

We will be covering athletics and games in our P.E. lessons. Please make sure your child has suitable kit and trainers every Monday.

Blwyddyn Newydd Dda!
Happy New Year!


Croeso i dymor y Gwanwyn!
Thema'r dosbarth tymor yma yw 'Dewch ar antur gyda ni'. Byddwn yn dysgu am ddeinosoriaid, lliwiau, y Gwanwyn a mwy!


Os oes gennych unrhyw adnoddau neu wrthrychau sy'n ymwneud â'r thema, byddwn yn ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth. Rydym hefyd yn casglu deunyddiau fel bocsys, poteli, a photiau ar gyfer ein bocs jync.

 

Cofiwch, mae ein diwrnod Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun. Mae angen cit addas ar gyfer y gwersi os gwelwch yn dda.


Welcome to the Spring Term!
Our class theme this term is 'Let's Explore'. We will be learning about dinosaurs, colours, the Spring and more!

If you have any resources or objects related to our theme, we would be grateful of your support. We are also collecting items such as boxes, bottles and pots for our junk box.

Remember, our P.E day is Monday. Your child will need suitable kit for the lessons.

Diolch yn fawr!
Miss Long

 

Trip i Amgueddfa Caerdydd / Trip to Cardiff Museum

Croeso i ddosbarth Gwdihw 2!

Welcome to class Gwdihw 2!

Mae 24 o blant yn ein dosbarth. Miss Long yw ein athrawes a Miss Hicks sydd yn ein helpu.
There are 24 children in our class. Miss Long is our teacher and Miss Hicks helps us.
Ein thema y tymor yma yw Hwre! Hwre!
Our theme this term is Hooray! Hooray!
Mae Ymarfer Corff ar Ddydd Llun. Fe fydd angen cit priodol ac esgidiau rhedeg ar gyfer y gwersi, wedi ei labelu yn glir gydag enw eich plentyn, os gwelwch yn dda.
P.E. will be on Monday. Pupils will need to bring appropriate kit and trainers for these lessons please, with their name clearly labelled.

Os ydy'ch plentyn yn dod a Cai y Gath adref am y penwythnos, a wnewch chi dynnu llun eich plentyn gyda Cai a'i anfon i'r ysgol.
If your child brings Cai the Cat home for the weekend, please could you take a photo of your child with Cai and send it into school.  

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Ddydd Gwener, ac fe fydd angen ei ddychwelyd ar Ddydd Llun os gwelwch yn dda.
Homework will be set on Friday, and needs to be returned to school on Monday please.


*A wnewch chi ddarllen bob nos gyda'ch plentyn os gwelwch yn dda, a chofnodi yn y llyfr cofnod*
* Please can you read with your child every night, and write in the home record book *

Diolch yn fawr!
Miss S Long

Fferm Greenmeadow

Trip i Sain Ffagan

Dathliadau Pen-blwydd / Birthday Celebrations

Top