Navigation
Home Page

Eos

Bore da,

Welcome to the Summer term! Hope you are all well and staying safe. We are all missing the children but enjoying seeing the activities they are completing and videos that you send us. Due to the continuing situation we will now be producing a fortnightly grid with tasks to support your child's learning at home.

We will be uploading the grid on a Monday morning every fortnight on the class page on the school website. There will also be sharing  other  links and activities to support the learning on class Dojo. These activities can be completed at any time in any order over the fortnight . We will also continue to share any additional class challenges or new ideas that we may find during the week.  Please remember to upload  or email the photos, videos or comments to us daily and we will share with the class wherever possible. We will continue to respond individually to each activity posted Monday to Friday.

 

If you have any problems or questions please email us or contact us on class Dojo.

Diolch yn fawr

 

Croeso i dymor yr Haf. Gobeithio eich  bod yn cadw'n  iach ac yn saff. Rydyn ni'n gweld eisiau'r plant yn fawr iawn ond wrth ein bodd wrth weld yr holl weithgareddau a'r hwyl rydych yn danfon i ni. O ganlyniad i'r sefyllfa bresennol yn parhau fe fyddwn ni nawr yn paratoi grid  gweithgareddau dros bythefnos er mwyn cefnogi eich plentyn adref,

Byddwn yn lanlwytho'r grid ar fore Llun bob pythefnos ar dudalen wefan dosbarth.  Fe allwch chi gwblhau'r gweithgareddau mewn unrhyw drefn, unrhyw amser. Byddwn ni hefyd yn parhau i rannu heriau / syniadau newydd gennych ar Dojo wrth iddynt godi yn ystod yr wythnos. Cofiwch ddanfon eich lluniau, sylwadau neu fideos drwy Dojo neu      e-bost fel ein bod yn gallu rhannu gyda'ch ffrindiau. Fe fyddwn ni hefyd yn parhau i ymateb yn unigol i'r gweithgareddau neu'r sylwadau.

 

Os oes gennych unrhyw broblemau neu gwestiynau fe allwch chi gysylltu â ni drwy e-bost neu Dojo.

Diolch yn fawr

Gridiau Gweithgareddau / Activities Grids

Isod ceir gridiau gweithgareddau ble y gallwch chi ddewis tasgau i gwblhau yn ystod eich amser i ffwrdd o’r ysgol.

Below are activities grids from which you can choose tasks to complete during your time away from school.

Grid Gweithgareddau - Y Byd Hud - 06/07/20 a 13/07/20 

Activities Grid - The Wonderful World - 06/07/20 and 13/07/20

Storïau /Stories (06/07/20 and 13/07/20)

Adnoddau Defnyddiol / Useful Resources (06/07/20 and 13/07/20)

Grid Gweithgareddau - Y Byd Hud - 22/06/20 a 29/06/20 

Activities Grid - The Wonderful World - 22/06/20 and 29/06/20

Storïau /Stories (22/06/20 and 29/06/20)
Adnoddau Defnyddiol / Useful Resources (22/06/20 and 29/06/20)

Grid Gweithgareddau - Y Byd Hud - 08/06/20 a 15/06/20 

Activities Grid - The Wonderful World - 08/06/20 and 15/06/20

Storïau /Stories (08/06/20 and 15/06/20)
Adnoddau Defnyddiol / Useful Resources (08/06/20 and 15/06/20)

Grid Gweithgareddau - Yr Ardd Hardd - 18/05/20 a 25/05/20 

Activities Grid - The Enchanted Garden - 18/05/20 and 25/05/20

Storïau /Stories (18/05/20 and 25/05/20)
Adnoddau Defnyddiol / Useful Resources (18/05/20 and 25/05/20)

Grid Gweithgareddau - Yr Ardd Hardd - 04/05/20 a 11/05/20 

Activities Grid - The Enchanted Garden - 04/05/20 and 11/05/20

Storïau /Stories (04/05/20 and 11/05/20)
Adnoddau Defnyddiol / Useful Resources (04/05/20 and 11/05/20)

Grid Gweithgareddau - Yr Ardd Hardd - 20/04/20 a 27/04/20 

Activities Grid - The Enchanted Garden - 20/04/20 and 27/04/20

Grid Gweithgareddau Cyffredinol 

General Activities Grid 

Gweithgareddau Tric a Chlic / Tric a Chlic Activities 

DOLENNI DEFNYDDIOL / USEFUL LINKS 

 

https://www.twinkl.co.uk/offer  Offer code:  UKTWINKLHELPS

 

Mathemateg / Mathematics

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/5-7-years/counting           

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/maths/irf08_15/welsh/Flash/c_index.html

 

https://www.topmarks.co.uk/

https://hwb.gov.wales/search?query=gweithgareddau+rhesymu&strict=true&popupUri=%2FResource%2F574488cd-2a17-4eac-a6ce-434280bbb51d

https://nrich.maths.org/

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-19229-welsh-number-line-0-20

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-17242-llyfryn-gweithgareddau-mathemateg-y-pasg

 

Iaith / Language 

https://www.dysgugydasam.co.uk/

https://www.drefwen.com/cymraeg/llyfrau/llyfrau-llafar/ 

https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/poridrwystori/

https://www.fflicafflac.com/

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/fph/ffrindiau-wyddor/index.html

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-s-097-taflenni-darllen-a-deall-blwyddyn-1-taflenni-gweithgaredd

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-l-601-pecyn-ymarfer-sillafu-a-llawysgrifen-geiriau-aml-uchel-cam-1-5 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

https://www.playdoughtoplato.com/stem-activities-for-kids/

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-10560-gweithgaredd-trefnu-tyfiant-planhigyn-cymraeg

https://littlebinsforlittlehands.com/30-preschool-science-experiments-for-the-young-scientist/

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-sc-125-taflen-waith-didoli-anifeiliaid-i-gynefinoedd-poeth-ac-oer-taflen-weithgaredd-welsh

https://www.terrapinlogo.com/emu/beebot.html

 

Hanes a Daearyddiaeth / History and Geography 

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-l-104-taflenni-labelu-deinosoriaid

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-7727-taflen-weithgaredd-didoli-deunyddiau-naturiol-a-wneuthuredig

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/wl-t-t-2016-pecyn-chwarae-rol-castell-canol-oesoedd

 

Lles / Wellbeing

https://littlebinsforlittlehands.com/lego-challenge-calendar-ideas-kids/?jwsource=cl

https://www.gonoodle.com/

https://www.bbc.co.uk/teach/supermovers/cymru/zkdjgwx

https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga

 

Celf, Drama a Cherddoriaeth / Art, Drama and Music 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLO-DjoHO6NpjjSSvztGRqz-FyKznt4oP5

http://www.crayola.co.uk

 

Arall / Other

 

https://www.purplemash.com/sch/rhyd-y-grug

 

https://www.activityvillage.co.uk/

 

https://cyw.cymru/

 

https://www.s4c.cymru/clic/Categories/13

 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/shows/cymraeg

https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zdm3nrd

https://www.twinkl.co.uk/resource/pecyn-adnoddau-cau-ysgol-cc2-blwyddyn-1-2-a-3-wl-cm-30

https://www.twinkl.co.uk/resource/pecyn-adnoddau-cau-ysgol-cc1-meithrin-derbyn-blwyddyn-1-wl-cm-30

https://www.thebestideasforkids.com/indoor-activities-for-kids/

https://entertainkidsonadime.com/2020/03/13/100-activities-to-do-at-home-during-school-closures/

https://www.teachingpacks.co.uk/100-challenge-ideas-for-home-learners/


 

Croeso i ddosbarth Eos!

Welcome to dosbarth Eos! 

 

Mae 21 o ddisgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn ein dosbarth. 

Miss Jenkins yw ein hathrawes ac mae Miss Davey yn ein helpu yn y dosbarth. 

 

There are 21 Year 1 and 2 pupils in our class.
Miss Jenkins is our teacher and Miss Davey helps us in class.

 

Mae gwersi Addysg Gorfforol yn cymryd lle ar fore dydd Gwener. Mae'n bwysig fod y disgyblion yn cofio dod â gwisg addas sef crys t gwyn, siorts neu leggings du neu navy a trainers. Sicrhewch fod pob eitem wedi'i labelu'n glir gyda enw eich plentyn os gwelwch yn dda. 

Physical Education lessons take place on Friday morning. It is important that pupils remember to bring appropriate kit including a white t-shirt, black or navy shorts or leggings and trainers. Please ensure that every item is clearly labelled with your child's name. 

 

Mae 'Prynhawn Prysur' yn cymryd lle ar prynhawn dydd mercher. Fe fydd y disgyblion yn cymryd rhan gweithgareddau amrywiol yn ystod y sesiynau yma, yn cynnwys gweithgareddau yn yr awyr agored. Mae'n bwysig sicrhau bod cot ac esgidiau addas ganddynt ar gyfer y gweithgareddau yma. 

'Prynhawn Prysur' will take place on Wednesday afternoon. Pupils will take part in various activities, including outdoor activities. It is important to ensure that they have an appropriate coat and footwear for these activities.  

 

Fe fydd tasgau Gwaith Cartref yn cael eu gosod ar ddydd Iau. Mae angen i'r  Gwaith Cartref gael ei gwblhau a'i ddychwelyd i'r ysgol erbyn bore dydd Llun, os gwelwch yn dda. 

Homework tasks will be set on Thursday. Homework is to be completed and returned to school by Monday morning, please. 

 

Gofynnwn i chi ddarllen gyda'ch plentyn pob nos a chofnodi yn y cofnod darllen. Mae angen i'r cofnod darllen gael ei ddychwelyd i'r ysgol pob dydd, os gwelwch yn dda. 

We ask that you read with your child every evening and record it in the reading record. The reading record needs to be returned to school every day, please. 

 

Gall ddisgyblion ddod â ffrwyth eu hun yn ddyddiol neu prynu ffrwyth yn yr ysgol. Mae ffrwyth ar gael yn ddyddiol am 30c. 

Pupils can bring their own fruit daily or buy fruit in school. Fruit is available daily for 30p. 

 

Tymor Yr Hydref / Autumn Term 

Thema ein dosbarth y tymor yma yw 'Un Noson Dywyll Dywyll'. Byddwn yn canolbwyntio ar drafod dydd a nos, anifeiliaid y nos, golau, a'r gofod.  

Our class theme this term is 'One Dark Dark Night'. We will be focusing on discussing day and night, nocternal animals, light and space. 

 

Thema ein dosbarth y tymor yma yw 'Un tro.' Byddwn yn canolbwyntio ar Stori Santes Dwynwen a Streon Tylwyth Teg e.e. Y Tri Mochyn Bach. Byddwn hefyd yn trafod hanes Cymru, cestyll a hud a lledrith yn ystod y tymor.
 

Our class theme this term is ' Once Upon a Time!' We will be focusing on the Story of Santes Dwynwen and Fairy Tales e.g. The Three Little Pigs. We will also be discussing Welsh history, castles and magic during the term. 

 

Diolch am eich cefnogaeth!

Thank you for your support! 

Miss Jenkins a Miss Davey 

Prynhawn Prysur

Casglu Mwyar Duon

Top