Navigation
Home Page

Eos

Picture 1 Miss Jenkins
Picture 2 Miss Davey

Croeso i ddosbarth Eos!

Welcome to dosbarth Eos! 

 

Mae 21 o ddisgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn ein dosbarth. 

Miss Jenkins yw ein hathrawes ac mae Miss Davey yn ein helpu yn y dosbarth. 

 

There are 21 Year 1 and 2 pupils in our class.
Miss Jenkins is our teacher and Miss Davey helps us in class.

 

Mae gwersi Addysg Gorfforol yn cymryd lle ar fore dydd Gwener. Mae'n bwysig fod y disgyblion yn cofio dod â gwisg addas sef crys t gwyn, siorts neu leggings du neu navy a trainers. Sicrhewch fod pob eitem wedi'i labelu'n glir gyda enw eich plentyn os gwelwch yn dda. 

Physical Education lessons take place on Friday morning. It is important that pupils remember to bring appropriate kit including a white t-shirt, black or navy shorts or leggings and trainers. Please ensure that every item is clearly labelled with your child's name. 

 

Mae 'Prynhawn Prysur' yn cymryd lle ar prynhawn dydd mercher. Fe fydd y disgyblion yn cymryd rhan gweithgareddau amrywiol yn ystod y sesiynau yma, yn cynnwys gweithgareddau yn yr awyr agored. Mae'n bwysig sicrhau bod cot ac esgidiau addas ganddynt ar gyfer y gweithgareddau yma. 

'Prynhawn Prysur' will take place on Wednesday afternoon. Pupils will take part in various activities, including outdoor activities. It is important to ensure that they have an appropriate coat and footwear for these activities.  

 

Fe fydd tasgau Gwaith Cartref yn cael eu gosod ar ddydd Iau. Mae angen i'r  Gwaith Cartref gael ei gwblhau a'i ddychwelyd i'r ysgol erbyn bore dydd Llun, os gwelwch yn dda. 

Homework tasks will be set on Thursday. Homework is to be completed and returned to school by Monday morning, please. 

 

Gofynnwn i chi ddarllen gyda'ch plentyn pob nos a chofnodi yn y cofnod darllen. Mae angen i'r cofnod darllen gael ei ddychwelyd i'r ysgol pob dydd, os gwelwch yn dda. 

We ask that you read with your child every evening and record it in the reading record. The reading record needs to be returned to school every day, please. 

 

Gall ddisgyblion ddod â ffrwyth eu hun yn ddyddiol neu prynu ffrwyth yn yr ysgol. Mae ffrwyth ar gael yn ddyddiol am 30c. 

Pupils can bring their own fruit daily or buy fruit in school. Fruit is available daily for 30p. 

 

Tymor Yr Hydref / Autumn Term 

Thema ein dosbarth y tymor yma yw 'Un Noson Dywyll Dywyll'. Byddwn yn canolbwyntio ar drafod dydd a nos, anifeiliaid y nos, golau, a'r gofod.  

Our class theme this term is 'One Dark Dark Night'. We will be focusing on discussing day and night, nocternal animals, light and space. 

 

Thema ein dosbarth y tymor yma yw 'Un tro.' Byddwn yn canolbwyntio ar Stori Santes Dwynwen a Streon Tylwyth Teg e.e. Y Tri Mochyn Bach. Byddwn hefyd yn trafod hanes Cymru, cestyll a hud a lledrith yn ystod y tymor.
 

Our class theme this term is ' Once Upon a Time!' We will be focusing on the Story of Santes Dwynwen and Fairy Tales e.g. The Three Little Pigs. We will also be discussing Welsh history, castles and magic during the term. 

 

Diolch am eich cefnogaeth!

Thank you for your support! 

Miss Jenkins a Miss Davey 

Prynhawn Prysur

Casglu Mwyar Duon

Top