Navigation
Home Page

Gwennol

Croeso i dymor yr haf! Mae tymor prysur arall o’n blaenau!

 

Ein thema y tymor yma ydy ‘Iechyd Da'.

 

Yn ystod ein gwersi Hanes fe fyddwn yn dysgu am fywyd y Celtiaid. Fel rhan o’n gwaith Daearyddiaeth byddwn yn edrych ar ffiniau a rhwystrau naturiol megis moroedd, mynyddoedd, diffeithdir a choedwigoedd glaw. Trwy ein hastudiaethau Gwyddoniaeth byddwn yn dysgu am brosesau bywyd a phethau byw.

Fel rhan o’n gwaith iaith fe fyddwn yn ffocysu ar waith ffeithiol ar hanes a diwylliant Patagonia. Fe fydd ysgrifennu perswadiol ein gwaith Saesneg wedi'i seilio ar y ffilm 'Brave'.

 

Os oes gennych unrhyw wybodaeth neu arbenigedd yn y pynciau uchod fe fyddwn yn ddiolchgar os gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

Welcome to the summer term! We have another busy term in ahead!

 

This term's theme is ‘Healthy Living’.

 

Within our History lessons we will be studying the life of the Celts and our focus in our Geography lessons will be upon natural barriers. We will particularly be looking at oceans, mountains, deserts and rain forests. During our Science lessons we will be studying life processes and living things. In our English lessons, our persuasive writing and language work will be based upon Disney's 'Brave' and in our Welsh lessons we will be learning and writing about the history and culture of Patagonia.

 

If you have any information or expertise on anything linked to our topics, we would be grateful if you could share this with our class.

 

Dydd Mercher ydy ein diwrnod Addysg Gorfforol a bydd angen gwisg addas: siorts, crys-t a threinyrs. Fel ysgol, rydym yn awyddus i gerdded cilometr bob dydd felly mae’n bwysig bod gan y plant esgidiau addas yn yr ysgol.

 

Fe fydd pob plentyn yn derbyn gwersi trombôn ar brynhawn Dydd Iau tan ddiwedd y tymor.

 

Wednesday is our P.E. day and all pupils will need a suitable kit: shorts, t-shirt and trainers. As a school, we are eager to walk a kilometer every day, therefore it is advisable that pupils have appropriate footwear with them every day.

 

Every pupil in the class will receive trombone lessons on a Thursday afternoon until the end of term.

 

 

Fel arfer, gosodir gwaith cartref o ryw fath ar ddydd Gwener a rhaid cofio ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mawrth canlynol. Disgwylir i bob plentyn ddarllen llyfrau Saesneg a Chymraeg yn gyson adref. Ar ben hyn mae gan bob disgybl set o dablau Mathemateg a geiriau sillafu Cymraeg a Saesneg (yn briodol ar gyfer eu lefel personol) yn eu ffowlderi ‘Cyswllt Cartref’. Rydym yn ffocysu ar adolygu tablau 6,7 ac 8 yn ystod y tymor yma. Gwerthfawrogwn yn fawr os gallech chi brofi eich plentyn ar ei dablau yn gyson adref.

 

Homework is usually set on Fridays and should be returned the following Tuesday. All children are expected to read both English and Welsh reading books regularly at home. All children also have a set of times tables and spelling words, which are appropriate for the level at which they are working, in their 'Cyswllt Cartref' folders. We are focusing on revising the 6, 7 and 8 times tables this term. It would be greatly appreciated if you could test your child on their times tables on a regular basis.

 

Gwefannau defnyddiol:

 

http://www.bbc.co.uk/cymru/gemau/

 

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/english/spelling_grammar/

 

http://adnoddau.cbac.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=71

 

http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=SpeedChallenge

Peidiwch Byth a Gweiddi "Blaidd!"

Still image for this video
Dyma ni yn adrodd y stori Pie Corbett 'Peidiwch Byth a Gweiddi "Blaidd!"

Croeso i dymor y Gwanwyn!

 

Welcome to the Spring term!

 

Ein thema y tymor yma ydy ‘Glanlanwyr’.

 

Yn ystod ein gwersi Hanes fe fyddwn yn edrych ar fywyd y Tuduriaid. Bydd gwersi Celf yn ffocysu ar gelf yr Indiaid Brodorol. Byddwn yn edrych ar effaith twristiaeth ar Gymru yn ein gwersi Daearyddiaeth. Trwy ein hastudiaethau Gwyddoniaeth byddwn yn dysgu am y gylchred ddŵr. Ein llyfr dosbarth y tymor hwn yw ' The Amazing Story of Adolphus Tips' gan Michael Morpugo. Byddwn hefyd yn ymgyfarwyddo â stori 'Peidiwch Byth â gweiddi, "Blaidd!" 

 

Os oes gennych unrhyw wybodaeth neu arbenigedd yn y pynciau uchod, fe fyddwn yn ddiolchgar os gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

 

This term's theme is 'Explorers’.

 

Within our History lessons we will be looking at what life was like during Tudor times. Art lessons will focus upon the theme of Native American Indians. During our Science lessons we will be looking at the water cycle and within Geography lessons we will be looking at the effect of tourism on Wales. Our class book this term will be 'The Amazing Story of Adolphus Tips' by Michael Morpurgo. During our Welsh language lesson, we will be looking at the fable of 'Peidiwch Byth a gweiddi, "Blaidd!" (The Boy Who Cried Wolf).

 

If you have any information or expertise on anything linked to our topics, we would be grateful if you could share this with our class.

 

Dydd Mercher* ydy ein diwrnod Addysg Gorfforol a bydd angen gwisg addas: siorts, crys-t, trainyrs a gwisg tracsiwt yn y gaeaf.

 

*Am fis Ionawr yn unig, fe fydd Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau tra bod Cardiff City yn ymweld.

 

Wednesday* is our P.E. day and all pupils will need a suitable kit: shorts, t-shirt and trainers and tracksuit bottoms in the winter.

 

*PE will take place on a Thursday during the month of January due to the Cardiff City  fitness programme.

 

Fel arfer, gosodir gwaith cartref o ryw fath ar ddydd Gwener a rhaid cofio ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mawrth canlynol. Disgwylir i bob plentyn ddarllen llyfrau Saesneg a Chymraeg yn gyson adref. Ar ben hyn mae gan bob disgybl set o dablau Mathemateg a geiriau sillafu Cymraeg a Saesneg (yn briodol ar gyfer eu lefel personol) yn eu ffowlderi ‘Cyswllt Cartref’. Rydym yn ffocysu ar ddysgu tabl 9 yn ystod yr hanner tymor yma. Gwerthfawrogwn yn fawr os gallech chi brofi eich plentyn ar ei dablau yn gyson adref.

 

Homework is usually set on Fridays and should be returned the following Tuesday. All children are expected to read both English and Welsh reading books regularly at home. All children also have a set of times tables and spelling words, which are appropriate for the level at which they are working, in their 'Cyswllt Cartref' folders. We are focusing on learning the 9 times table this half term. It would be greatly appreciated if you could test your child on their times tables on a regular basis.

 

 

Rydym yn ddosbarth prysur, brwdfrydig a bywiog. Mrs Donnison yw'r athrawes dosbarth ac mae Mr Denby a Miss Thomas yn ein cynorthwyo. Mae 24 o blant yn ein dosbarth; 16 bachgen ac 8 merch.

 

We are a busy, enthusiastic and lively class. Mrs Donnison is our class teacher and Mr Denby and Miss Thomas are the support staff. There are 24 children in our class; 16 boys and 8 girls.

 

Cofiwch ein dilyn ar Drydar: @GwennolRYG

 

Remember to follow us on Twitter: @GwennolRYG

 

Gwefannau defnyddiol:

 

http://www.bbc.co.uk/cymru/gemau/

 

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/english/spelling_grammar/

 

http://adnoddau.cbac.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=71

 

http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=SpeedChallenge

 

Croeso i dudalen Dosbarth Gwennol!

 

Welcome to our class page!

 

Ein thema y tymor yma ydy ‘Teithio trwy’r ganrif’

 

Yn ystod ein gwersi Hanes fe fyddwn yn edrych ar fywyd ym Mhrydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd a thu hwnt. Bydd gwersi Celf yn ffocysu ar ddarluniau eiconig y 1940au a’r 1950au a byddwn yn astudio cerddoriaeth roc a rôl yn ein gwersi Cerddoriaeth. Trwy ein hastudiaethau Gwyddoniaeth byddwn yn dysgu sut mae grymoedd yn gweithio. Hefyd, byddwn yn dilyn y gemau Paralympaidd gyda diddordeb mawr dros yr wythnosau nesaf a dysgu mwy am y gwahaniaethau rhwng Cymru a Brasil.

 

Byddwn yn ffocysu ein gwaith Saesneg ar lyfr David Walliams ‘Gangsta Granny’ a’n gwaith Cymraeg ar lyfr ‘Rhyfel Sam’ gan Glenys Lloyd.

 

Os oes gennych unrhyw wybodaeth neu arbenigedd yn y pynciau uchod, fe fyddwn yn ddiolchgar os gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

 

This term's theme is ‘Travelling through the century’

 

Within our History lessons we will be looking at what life in Britain was like during and after the Second World War. Art lessons will focus upon the iconic images of the 1940s and 1950s and we will be looking at the genre of rock and roll in our Music lessons. During our Science lessons we will be looking at how different forces work. We will also be avidly following the Paralympic games over the next few weeks and learning about the host nation, Brazil.

 

We will be reading ‘Gangsta Granny’ by David Walliams in our English lessons and our Welsh lessons will focus around the story of an evacuee in ‘Rhyfel Sam’ by Glenys Lloyd.

 

 

If you have any information or expertise on anything linked to our topics, we would be grateful if you could share this with our class.

 

 

Rydym yn ddosbarth prysur, brwdfrydig a bywiog. Mrs Donnison yw'r athrawes dosbarth ac mae Mr Denby a Miss Thomas yn ein cynorthwyo. Mae 25 o blant yn ein dosbarth; 17 bachgen a 8 mech.

 

We are a busy, enthusiastic and lively class. Mrs Donnison is our class teacher and Mr Denby and Miss Thomas are the support staff. There are 25 children in our class; 17 boys and 8 girls.

 

Dydd Mecher ydy ein diwrnod Addysg Gorfforol a bydd angen gwisg addas: siorts, crys-t, trainyrs a gwisg tracsiwt yn y gaeaf.

 

Wednesday is our P.E. day and all pupils will need a suitable kit: shorts, t-shirt and trainers and tracksuit bottoms in the winter.

 

Fel arfer, gosodir gwaith cartref o ryw fath ar ddydd Gwener a rhaid cofio ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mawrth canlynol. Disgwylir i bob plentyn ddarllen llyfrau Saesneg a Chymraeg yn gyson adref. Ar ben hyn mae gen bob disgybl set o dablau Mathemateg a geiriau sillafu Cymraeg a Saesneg (yn briodol ar gyfer eu lefel personol) yn eu ffowlderi ‘Cyswllt Cartref’.

 

Homework is usually set on Fridays and should be returned the following Tuesday. All children are expected to read both English and Welsh reading books regularly at home All children also have a set of times tables and spelling words, which are appropriate for the level at which they are working, in their 'Cyswllt Cartref' folders.

 

  

Diolch, Mrs. Donnison

Top