Navigation
Home Page

Y Corff Llywodraethu / The Governing Body

Y Corff Llywodraethu 

The Governing Body

 

Mae’r Corff Llywodraethu yn gyfrifol am weld bod yr ysgol yn cael ei rhedeg yn effeithiol, gan weithredu o fewn y fframwaith a osodir gan ddeddfwriaeth a bod polisïau yr Awdurdod Lleol (ALl) a Llywodraeth Cymru (LlC) yn cael eu dilyn.

 

Mae'r Pennaeth, a'r Uwch Dîm Arwain yn gweithio mewn partneriaeth agos a chytbwys gyda’r Corff Llywodraethu er mwyn darparu'r addysg orau bosibl i'r disgyblion yn Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug.

 

Mae'r Corff Llywodraethu llawn yn cyfarfod o leiaf unwaith bob tymor ac mae yna hefyd nifer o is-bwyllgorau sy'n cwrdd yn rheolaidd

 

Mae munudau cyfarfodydd y Corff Llywodraethu ar gael trwy gais.

 

The Governing Body has a responsibility for seeing that the school is run effectively, acting within the framework set by legislation and that the policies of the Local Authority (LA) and the Welsh Government (WG) are adhered to.


The Headteacher, the Senior Leadership Team and the Governing Body work in a close and balanced partnership to provide the best possible education for the pupils at Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug.


The full Governing Body meets at least once each term and there are also a number of sub-committees that meet regularly.

 

Governing body meeting minutes are available upon request.

Aelodau'r Corff Llywodraethol

Governing Body Members

 

Mr Rheinallt Williams

Cadeirydd / Chair

 

Mr Lloyd Williams

Is - Gadeirydd / Vice Chair

 

 

Mrs Michelle Symonds

Miss Angharad Jones

Mr Geraint Neal

Mrs Caroline O'Neill

Ms Dawn Pullen-Lee 

Ms Joella Price

Mrs Claire Newton

Ms Jodie Scott Smith

Miss Delyth McLean

 

 

Mrs Alwen Bowen

Pennaeth/Headteacher

 

Mrs Michelle Barry

Cynrychiolydd Staff Addysgu

Teaching Staff Representative

 

Mrs Rhiannon Arthur

Cynrychiolydd Staff Cynorthwyol

Support Staff Representative

 

 

 

Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni / Governors' Report to parents

Top