Navigation
Home Page

Eos

Croeso i ddosbarth Eos / Welcome to Eos' Class

 

Croeso/Welcome

Croeso i ddosbarth Eos - blwyddyn 2!

Welcome to Eos' class - year 2!

 

Mae 22 o blant yn y dosbarth ac mae Miss Jones a Mrs Carpenter yn gweithio gyda ni. 

There are 22 children in the class and Miss Jones and Mrs Carpenter work with us. 

 

Thema/Theme

Ein thema'r tymor yma ydy 'Yr awyr agored'.

Our theme this term is ‘The great outdoors’.

 

Darllen / Reading
Bydd angen i ddisgyblion ddod a ffolder darllen i'r ysgol pob Dydd Llun. Gofynnwn i chi ddarllen yn rheolaidd gyda’ch plentyn a rhannu eich cofnodion a sylwadau gyda ni ar ar Class Dojo .

Pupils will need to bring reading folders to school every Monday. We ask you to read regularly with your child and share records and comments with us via the Portfolio section on Class Dojo.

Gwaith Cartref/ Homework
Bydd gwaith cartref yn cael ei osod pob Dydd Gwener a dylid ei gwblhau erbyn y dydd Iau canlynol. Bydd gweithgareddau/ tasgau yn cael ei gosod ar Class Dojo. Dylai gwaith cartref sydd wedi’i gwblhau gael ei dychwelyd drwy Class Dojo. Peidiwch ddanfon unrhyw waith cartref mewn i’r ysgol gyda’ch plentyn os gwelwch yn dda.

Homework will be sent out every Friday and should be completed by the following Thursday. Homework activities/ tasks will be set on Class Dojo. All completed work should be returned via Class Dojo. Please do not send any homework into school with your child.

Ymarfer Corff / Physical Education

 

Ein diwrnod addysg gorfforol  yw Dydd Mawrth - mae angen gwisgo dillad cyfforddus ac addas i'r ysgol pob Dydd Mawrth- Joggers/leggings, crys polo ysgol ac esgidiau addas.

Tuesday is our PE day - Your child needs to wear comfortable and appropriate clothes to school every Tuesday. Joggers/leggings, school polo shirt/ T-shirt and appropriate footwear.


Ffrwyth a Dŵr / Fruit and Water
Gall ddisgyblion ddod â ffrwyth eu hun yn ddyddiol i fwyta cyn amser chwarae bore. Nid oes ffrwyth ar gael i’w brynu yn yr ysgol ar hyn o bryd.

 

Os fyddwch yn danfon grawnwin i'r ysgol gyda'ch plentyn gallwch sicrhau ei fod nhw wedi torri os gwelwch yn dda. 

Gofynnwn a gall bob disgybl ddod â photel o ddŵr eu hunain pob diwrnod.


Pupils can bring their own fruit each day to eat before morning playtime. There is currently no fruit available to buy in school.


If you send grapes into school with your child please can you make sure that they are sliced.

 

We also ask that pupils bring their own bottles of water to school each day.

Dillad Sbâr/ Spare Clothes
Gofynnwn yn garedig i chi adael dillad sbâr ym mag eich plentyn i’w ddefnyddio mewn achos damwain.

We kindly ask you to leave spare clothes in your child’s school bag to be used in the case of any accidents.


Labelu Dillad/ Labelling Clothes
Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod pob eitem o ddillad sy’n dod i’r ysgol wedi’u labelu yn glir gydag enw eich plentyn.

We kindly ask you to ensure that every item of clothing brought to school is clearly labelled with your child’s name.

 

DOJO

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cysylltu â Dojo os gwelwch yn dda - dyma ble y byddwn yn gosod gwaith cartref  ar Ddydd Gwener ac i fod yn ôl erbyn dydd Llun. 

A wnewch chi ddarllen gyda'ch plentyn bob nos am 5 munud a chofnodi sut mae'r darllen os gwelwch yn dda. 

Os allai helpu, plîs cysylltwch ar Dojo neu drwy ebost;

e.jones@rhyd-y-grug.cymru.

 

Please make sure you have connected to Dojo - this is where homework will be set every week -on a Friday and to be returned on a Monday. 

Please read with your child for 5 minutes every night and record in the Dojo how has the reading been. 

If I can help in any way or if you have any questions, please contact via Dojo or email me;

e.jones@rhyd-y-grug.cymru

 

 

 

Diolch yn fawr.

 

 

Diwrnod y llyfr a Dydd Gwyl Dewi

Pasg Hapus!

Diwrnod Plant Mewn Angen!

Dydd Y Cofio

Diwrnod Tan Gwyllt!

Calan Gaeaf Hapus!

Top