Navigation
Home Page

Gwdihw

Picture 1 Miss Long
Picture 2 Mrs Whitney
Picture 3 Mrs Ryan

Croeso i ddosbarth GwdiHw!
Welcome to dosbarth GwdiHw!

 

Mae 34 o blant Blwyddyn 1 yn ein dosbarth. Miss Long yw'r athrawes ddosbarth ac mae Mrs Ryan a Mrs Whitney yn ein helpu hefyd.

There are 34 of us in our Year 1 class. Miss Long is our teacher and Mrs Ryan and Mrs Whitney help us to. 

 

Mae ein diwrnod Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth. Fe fydd angen cit addas arnom bob wythnos. Cofiwch i labeli bob dilledyn yn glir gydag enw eich plentyn. Ni fydd angen esgidiau ymarfer tymor yma.
Our P.E. day is Tuesday. Suitable kit will be needed every week. Please remember to label each item of clothing clearly with your childs name. Trainers will not be needed this term.

Byddwn hefyd yn gwneud ein sesiynau 'Mawrth Mwdlyd' ar y diwrnod hwn ac fe fydd angen cot addas ac esgidiau glaw arnom bob wythnos. Mae croeso i chi adael unrhyw esgidiau glaw yn yr ysgol. 
We will also be holding our 'Muddy Tuesday' sessions every Tuesday afternoon. Please remember to bring a rain coat and wellies every week! Please let us know if you would like to leave the wellies in school. 

 

Fe fydd Gwaith Cartref yn cael ei osod ar Ddydd Iau, ac mae angen ei ddychwelyd ar Ddydd Llun. Gofynnwn i chi ddarllen bob nos yn y tŷ gyda'ch plentyn, a chofnodi yn y cofnod darllen. Cofiwch ddod â'ch ffeiliau darllen i'r ysgol bob dydd os gwelwch yn dda.
Homework will be given on Thursday, and is collected on Mondays. Please read at home with your child every night, and write in the reading record. Remember to bring your file to school everyday.

Ein thema'r tymor yma yw Un Noson Dywyll. Byddwn yn canolbwyntio ar stori 'Y Rhiain Gwsg' ac yn edrych ar ddydd a nos, anifeiliaid y nos, breuddwydion, y gofod a golau. Byddwn hefyd yn dysgu am Diwali a Noson Tân Gwyllt. 
Our theme this term is 'One Dark Night'. We will be concentrating on the story 'Sleeping Beauty' and will be looking at day and night, nocturnal animals, dreams, space and light. We will also be learning about Bonfire Night and Diwali. 

 

Diolch am eich cefnogaeth!
Thank you for your support

Miss Long, Mrs Ryan a Mrs Whitney

 

 

 


 

Top