Navigation
Home Page

Cnocell y Coed 2

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Cnocell y Coed - Mrs Davies  smiley

 

Miss Hicks sydd yn helpu yn y dosbarth no

 

Mae 20 o blant yn y dosbarth. Ein thema y tymor yma yw "Pethau Byw!" Mwy o fanylion i ddilyn. 

 

Hello and welcome to Cnocell y Coed's page -Mrs Davies

 

Miss Hicks helps out in the class

 

There are 20 children in our class. Our theme this term is "Living Things!" More information to follow.

 

Mae ymarfer corff ar Ddydd Mercher - mae angen cit ac esgidiau addas ar gyfer y gwersi os gwelwch yn dda.

Os ydy'ch plentyn yn dod a Mici'r Mwnci adre' am y penwythnos a wnewch chi dynnu llun eich plentyn gyda fe a'i anfon i'r ysgol neu ei e-bostio

hdavies@rhyd-y-grug.sch.uk

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Iau - i'w ddychwelyd ar ddydd Llun os gwelwch yn dda.

Os gallwch anfonwch eich syniadau am ein thema y tymor hwn i'r ysgol cyn gynted a bo modd. Hefyd a wnewch chi orchuddio llyfr gwaith cartref eich plentyn.

Diolch

 

P.E. is on Wednesday - your child needs shorts, trainers and t-shirt for these lessons please.

If your child brings 'Mici'r Mwnci' home for the weekend please take a photo of your child with it and send it to school or e-mail it to

hdavies@rhyd-y-grug.merthyr.sch.uk

Homework will be set on Thursday and needs to be returned to school on Mondays please.

We would be very grateful if you could return your ideas for our theme work this term as soon as possible. Also please could you cover your child's homework book.

Thank You.

***A wnewch chi ddarllen bob nos gyda'ch plentyn os gwelwch yn dda a chofnodi yn y llyfr cofnod **

**Please listen to your child reading every night and write in the home record book **

 

Diolch yn fawr - Mrs H.Davies a Miss Rh.Hicks

Dyma ein lluniau rydyn ni wedi creu gan ddefnyddio y sgrin gwyrdd.

Here are our Winter pictures which we created using the green screen.

Dyma ein dosbarth!

Here is our class!

Top