Navigation
Home Page

Drudwy 1

Tymor yr Haf

 

Gwaith Cartref

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei rhoi yn wythnosol ar brynhawn Ddydd Gwener. Mae disgwyl i’r plant gwblhau'r dasg cartref a’i ddychwelyd yn ôl i’r ysgol erbyn bore dydd Mawrth.

Hefyd, mae disgwyl i bob plentyn ddarllen o leiaf un neu ddwy o dudalennau o’i llyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) bob nos. Ni allwn bwysleisio ddigon y pwysigrwydd o ddarllen gyda’ch plentyn bob nos! Hefyd, mae’n bwysig iawn i ymarfer tablau gyda’ch plentyn yn gyson. Erbyn nawr, dyle fod eich plentyn yn hyderus gyda phob tabl.

 

Addysg Gorfforol

Fe fydd gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd bob Dydd Mawrth. Y tymor yma, fe fydd y gwersi yn cymryd lle tu allan – ar yr iard neu cae ac fe fyddwn yn neud gemau neu athletau. Fe fydd angen gwisg addas ar gyfer y sesiynau. Fel arfer, rwyf yn gofyn i ddisgyblion i wisgo crys-t gwyn (plaen) a siorts du. Fe fydd angen treinars ar gyfer y sesiynau yma.

 

Ein Thema

Ein thema'r tymor yma yw ‘Iechyd Da!’ Yn ystod y tymor fe fyddwn yn gwneud gweithgareddau ym mhob pwnc sy’n clymu mewn i’n thema. Fe fyddwn yn edrych yn fanwl ar 'Y Rhufeiniaid' ac astudio bwyd, y byddin Rhufeinig, dillad, tai a chartrefi yr oes. Fe fyddwn hefyd yn astudio ffiniau naturiol yn ein gwersi Daearyddiaeth gan edrych yn ofalus ar fynyddoedd, yr anialwch, fforestydd glaw ac y mor. Yn ein gwersi Gwyddoniaeth fe fyddwn yn astudio 'Cyd-ddibyniaeth Organebau’ - anifeiliaid a phlanhigion. Fe fyddwn yn gwneud amrywiaeth o ymchwiliadau ymarferol ar y pwnc yma. Os oes gennych unrhyw wybodaeth am neu arbenigedd yn y pynciau uchod, fe fyddwn yn ddiolchgar os gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

Diolch,

 

Mr Morgan

 

 

Summer Term

 

Homework

Homework will be distributed weekly on a Friday afternoon. Homework is to be returned to school by Tuesday morning, please.

Pupils are also expected to read at least one or two pages of a reading book (Welsh and English) every night. I cannot emphasise enough the importance of reading with your child on a daily basis. Also, by now, pupils should be confident with their times tables. Please keep practising and testing them at home on a regular basis.

 

Physical Education

Physical Education lessons will take place on a Tuesday each week. This term the sessions will be outside, where we will be doing games and athletics. Please ensure that pupils have a suitable kit for these sessions. As always, I encourage pupils to wear a plain white T-shirt and black shorts if possible. Pupils will require trainers for these sessions. 

 

Our Theme

Our class theme this term is ‘Healthy Living'. We will be doing a variety of activities in every subject which tie in to this theme. In History, we will be looking closely at The Romans and learning about the Roman army, food, clothes, homes and Roman invasions and battles. We will also be studying natural borders in our Geography lessons and comparing environments in rain forests,on mountains, in the desert and under the sea. In Science, we will be learning about ‘Plants and animals’.

If you have any books, information or expertise on anything linked to our theme, we would be very grateful if you could share this with our class to aid the collection of learning resources and further pupils’ learning.

 

Thank you,

 

Mr Morgan

Drudwy 1

Croeso i dudalen Drudwy 1!

 

Hoffwn gymryd y cyfle yma i egluro rhai o drefniadau’r tymor i chi. Ynghlwm â’r llythyr mae amlinelliad o thema'r tymor a’r gwaith y byddwn yn cyflawni yn y dosbarth.

 

Ein dosbarth

Yn nosbarth Drudwy 1 mae yna 20 o ddisgyblion. Rydyn ni fel dosbarth yn gweithio’n galed ac yn mwynhau pob dydd. Rydyn ni yn ymdrechu i ddangos parch tuag at bawb a phopeth ac yn disgwyl derbyn yr un parch yn ôl. Y pobl mawr yn ein dosbarth yw Mr Morgan a Mrs Joll.

 

Gwaith Cartref

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei rhoi yn wythnosol ar brynhawn Ddydd Gwener. Mae disgwyl i’r plant gwblhau'r dasg cartref a’i ddychwelyd yn ôl i’r ysgol erbyn bore dydd Mawrth.

Hefyd, mae disgwyl i bob plentyn ddarllen o leiaf un neu ddwy o dudalennau o’i llyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) bob nos. Ni allwn bwysleisio ddigon y pwysigrwydd o ddarllen gyda’ch plentyn bob nos! Hefyd, mae’n bwysig iawn i ymarfer tablau gyda’ch plentyn yn gyson. Erbyn nawr, dyle fod eich plentyn yn hyderus gyda phob tabl.

 

Addysg Gorfforol

Fe fydd gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd bob Dydd Mawrth. Y tymor yma, fe fydd y gwersi yn cymryd lle tu fewn – yn y neuadd ac fe fyddwn yn neud Gymnasteg. Fe fydd angen gwisg addas ar gyfer y sesiynau. Fel arfer, rwyf yn gofyn i ddisgyblion i wisgo crys-t gwyn (plaen) a siorts du. Does dim angen treinars.

 

Ein Thema

Ein thema'r tymor yma yw ‘Glanlanwyr!’ Yn ystod y tymor fe fyddwn yn gwneud gweithgareddau ym mhob pwnc sy’n clymu mewn i’n thema. Fe fyddwn yn edrych yn fanwl ar Oes y Tuduriaid ac astudio bwyd, dillad, tai a chartrefi ac rhai o enwogion yr oes megis Harri’r VIII. Fe fyddwn hefyd yn astudio Awstralia yn ein gwersi Daearyddiaeth ac yn cymharu i Gymru. Fe fyddwn yn astuio’r pobl Aborigni ac arbrofi gyda’i dduliau Celf. Yn ein gwersi Gwyddoniaeth fe fyddwn yn astudio ‘Priodweddau Deunyddiau’. Fe fyddwn yn gwneud amrywiaeth o ymchwiliadau ymarferol ar y pwnc yma. Os oes gennych unrhyw wybodaeth am neu arbenigedd yn y pynciau uchod, fe fyddwn yn ddiolchgar os gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

Diolch,

 

Mr Morgan

 

 

 

Welcome to Drudwy 1's class page!

 

I would like to take this opportunity to explain some of the arrangements for this term and to outline the work we will be completing.

 

Our Class

There are 20 pupils in Drudwy 1 class. We work hard and enjoy every day. We  show respect towards every person and every thing and we expect to be treated with that same respect ourselves. The adults in our class are Mr Morgan and Mrs Joll.

 

Homework

Homework will be distributed weekly on a Friday afternoon. Homework is to be returned to school by Tuesday morning, please.

Pupils are also expected to read at least one or two pages of a reading book (Welsh and English) every night. I cannot emphasise enough the importance of reading with your child on a daily basis. Also, by now, pupils should be confident with their times tables. Please keep practicing and testing them at home on a regular basis.

 

Physical Education

Physical Education lessons will take place on a Tuesday each week. This term the sessions will be inside, where we will be doing Gymnastics. Please ensure that pupils have a suitable kit for these sessions. As always, I encourage pupils to wear a plain white T-shirt and black shorts if possible. There is no need for any footwear.this term.

 

Our Theme

Our class theme this term is ‘Explorers'. We will be doing a variety of activities in every subject which tie in to this theme. In History, we will be looking closely at The Tudors and learning about hoes, food, clothes and some of the famous people from the Tudor times such as Henry VIII and some of the great explorers. We will also be studying Australia in our Geography lessons and comparing the country to Wales. We will look closely at the Aboriginal people and the fantastic artwork they create. In Science, we will be learning about ‘Properties of Materials’. We will also holding a week long mini project on sound.

If you have any books, information or expertise on anything linked to our theme, we would be very grateful if you could share this with our class to aid the collection of learning resources and further pupils’ learning.

 

Thank you,

 

Mr Morgan


 

 

 

Wefanau i helpu gyda gwaith cartref a gwaith ymchwil ar ein thema.

Some websites to help with homework and research work.

 

http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/Tudors.html

 

https://www.kids-world-travel-guide.com/australia-facts.html

 

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/science/materials/

 

https://www.bing.com/videos/search?q=divorced+beheaded+survived&&view=detail&mid=1EB73B7D6F901A50EB8A1EB73B7D6F901A50EB8A&&FORM=VDRVRV
 

 

Helo Rhieni,

Sbarc a Seren ydyn ni! Byddwn ni’n gymeriadau pwysig iawn ym mywyd eich plant yn ystod y misoedd nesaf. Ni yw cymeriadau swyddogol y Siarter Iaith.

Beth yw’r Siarter Iaith?

Nod y Siarter Iaith yw annog plant i siarad Cymraeg yn amlach mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am arwain y Siarter, ac yn eu geiriau nhw, ‘Mewn gair, ysbrydoli ein plant a’n pobl ifanc i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau’ yw’r nod. Dros y tair blynedd nesaf, bydd pob plentyn ym mhob ysgol Gymraeg yn cael cyfle i ennill gwobr efydd, arian ac aur. Mae hyn yn dibynnu ar faint o Gymraeg maen nhw’n ei siarad o ddydd i ddydd - mewn sefyllfaoedd amrywiol yn yr ysgol a’r gymuned. Mae’r Siarter Iaith yn gyfle i bawb yng nghymuned yr ysgol chwarae eu rhan wrth hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg - cyngor yr ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn o’r iaith.

 

Beth yw manteision y Siarter Iaith?

Rydych chi eisoes wedi dewis addysg Gymraeg i’ch plentyn ac yn deall manteision medru siarad dwy iaith. Mae cywirdeb iaith yn holl bwysig yn nhermau cyrhaeddiad addysgol plant. Y ffordd orau o sicrhau hyn wrth eich bod chi, fel cymuned yr ysgol, yn annog eich plentyn i ddefnyddio’r Gymraeg ar bob cyfle posibl.

Rydym ni yn gyffrous iawn i weithio gyda phob rhiant i gynyddu faint o Gymraeg sy’n cael ei siarad ym mhob ysgol. Edrychwch mas am ddigwyddiadau cyffrous yn fuan iawn!

 

Hello Parents,

We are Sbarc and Seren. You are sure to see a lot of us around the school over the coming months. We are the official characters for the Welsh Language Charter.

What is the Welsh Language Charter?

The main aim of the charter is to create an increase in the children’s social use of Welsh. We want to inspire our children and young people to use Welsh in every aspect of their lives. Over the next three years the school will have the opportunity to win a bronze, silver and gold award. The Welsh Language Charter asks for a contribution from every member of the school community – the pupils, the school council, the staff, the parents, the governors and the community.

 

What are the advantages of the Charter?

Raising the standard of the children’s spoken Welsh will have a positive effect on their educational attainment. Research shows that bilingual children achieve better results.

Top