Navigation
Home Page

Jac-Do

Dewch ar saffari! / We're going on safari!

Mwynhau Mercher Mwdlyd / Enjoying welly Wednesday

Mercher Mwdlyd / Welly Wednesday

Cyswllt Cartref sillafu / Reading and spelling homework

Cyswllt Cartref 1 yn fwy / 1 more Maths challenge home work

Croeso i dymor yr Haf! 
Thema'r dosbarth yr hanner tymor yma yw Ydyn ni yna eto?' Byddwn yn canolbwyntio ar thema teithio gan deithio o amgylch y byd. Blasus! yw thema'r ail hanner tymor a byddwn yn edrych ar wahanol fathau o fwydydd a mwynhau coginio a blasu. 

 

Os oes gennych unrhyw wrthrychau, adnoddau neu gysylltiadau sydd yn ymwneud â'r thema byddwn yn ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth.      

 

Cofiwch Dydd Mawrth yw ein diwrnod ymarfer corff ac mae angen gwisg addas.

 

Diolch! 

 

Welcome to the Summer term!

Our theme this half term is ' Are we nearly there yet?' We will be looking at different forms of transport and flying around the world on our magic carpet. During the second half term our topic is Scrumptious! We will be  investigating a range of food and enjoy cooking and tasting a variety of  recipes.

 

If you have resources, materials, unwanted items or contacts that can    support this topic we would be grateful of your support! Diolch

 

Please remember that appropriate clothing is needed every Tuesday for PE. Diolch 

Cyswllt Cartref Gwanwyn / Spring home / school Task

Allwch chi ymarfer eich geiriau Tric a Chlic? Can you work on reading the Tric a Chlic words over the holidays?

Hen fenyw fach Cydweli

Gallwch chi ddysgu'r pennill cyntaf dros hanner tymor ar gyfer Eisteddfod ysgol?
Can you listen and learn the first verse over half term for our school Eisteddfod? Diolch

Santes Dwynwen Hapus i chi!

Still image for this video

Dathlu Diwrnod Santes Dwynwen!

Blwyddyn Newydd Dda i chi!
Happy New Year!

 

Croeso i dymor y Gwanwyn! 
Thema'r dosbarth y tymor yma yw  Chwedlau'r Ddraig.' Byddwn yn canolbwyntio ar chwedlau, cestyll a hanes Cymru yn ystod yr hanner tymor gyntaf  gan ddilyn gyda thema 'Awn am dro i'r coed' a byd hud a lledrith yn ystod yr hanner tymor olaf.
Rydyn ni'n casglu amrywiaeth o ddeunyddiau jync sef bocsys wyau, hen ddisgiau CD, potiau iogwrt, hen focsys er mwyn ail ddefnyddio. Yn ein hardal tu allan rydyn ni'n datblygu ardal castell.Os oes gennych unrhyw wrthrychau, adnoddau neu gysylltiadau sydd yn ymwneud â'r thema byddwn yn ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth. Diolch! 

 

Our theme this term is ' Castles and Dragons !' We will be learning about traditional tales, Wales and castles during the first half term followed by 'If you go down to the woods today' during the second half term.

We are collecting junk materials such as empty egg boxes, cardboard boxes, yogurt pots and old cd's to re use and create models. Our outdoor area is developing into a castle role play area. If you have resources, materials, unwanted items or contacts that can support this topic we would be grateful of your support! Diolch

 

 

Cofiwch ein diwrnod Addysg Gorfforol yw Dydd Mawrth. Mae angen dillad addas a phriodol ar gyfer y gwersi sef crys t a siorts wedi eu labelu'n glir gydag enw'r plentyn.

 

Please remember that our Physical Education day is Tuesday! Your child will need to bring appropriate clothing in a bag clearly labelled with their name for the session.

It would also help if you could encourage your child to undress and dress themselves at home to support the ease of changing during PE.

Helo Rhieni,

Sbarc a Seren ydyn ni! Byddwn ni’n gymeriadau pwysig iawn ym mywyd eich plant yn ystod y misoedd nesaf. Ni yw cymeriadau swyddogol y Siarter Iaith.

Beth yw’r Siarter Iaith?

Nod y Siarter Iaith yw annog plant i siarad Cymraeg yn amlach mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am arwain y Siarter, ac yn eu geiriau nhw, ‘Mewn gair, ysbrydoli ein plant a’n pobl ifanc i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau’ yw’r nod. Dros y tair blynedd nesaf, bydd pob plentyn ym mhob ysgol Gymraeg yn cael cyfle i ennill gwobr efydd, arian ac aur. Mae hyn yn dibynnu ar faint o Gymraeg maen nhw’n ei siarad o ddydd i ddydd - mewn sefyllfaoedd amrywiol yn yr ysgol a’r gymuned. Mae’r Siarter Iaith yn gyfle i bawb yng nghymuned yr ysgol chwarae eu rhan wrth hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg - cyngor yr ysgol, y disgyblion, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn o’r iaith.

 

Beth yw manteision y Siarter Iaith?

Rydych chi eisoes wedi dewis addysg Gymraeg i’ch plentyn ac yn deall manteision medru siarad dwy iaith. Mae cywirdeb iaith yn holl bwysig yn nhermau cyrhaeddiad addysgol plant. Y ffordd orau o sicrhau hyn wrth eich bod chi, fel cymuned yr ysgol, yn annog eich plentyn i ddefnyddio’r Gymraeg ar bob cyfle posibl.

Rydym ni yn gyffrous iawn i weithio gyda phob rhiant i gynyddu faint o Gymraeg sy’n cael ei siarad ym mhob ysgol. Edrychwch mas am ddigwyddiadau cyffrous yn fuan iawn!

 

Hello Parents,

We are Sbarc and Seren. You are sure to see a lot of us around the school over the coming months. We are the official characters for the Welsh Language Charter.

What is the Welsh Language Charter?

The main aim of the charter is to create an increase in the children’s social use of Welsh. We want to inspire our children and young people to use Welsh in every aspect of their lives. Over the next three years the school will have the opportunity to win a bronze, silver and gold award. The Welsh Language Charter asks for a contribution from every member of the school community – the pupils, the school council, the staff, the parents, the governors and the community.

 

What are the advantages of the Charter?

Raising the standard of the children’s spoken Welsh will have a positive effect on their educational attainment. Research shows that bilingual children achieve better results.

Cefnogi eich plentyn /Apps to support learning

Diwrnod Tedis / Bring our teddies to school day!

Croeso i ddosbarth Jac Do!
Welcome to dosbarth Jac Do! 
 
Thema'r dosbarth y tymor yma yw Albwm Teulu! 
 
Our class theme this term will be Family Album!
 
Mae yna 28 o blant yn y dosbarth. Miss Worton  yw'r athrawes dosbarth a mae , Mrs Whitney, Miss Ford a Mrs Grassby yn cynorthwyo.
There are 28 pupils in the class. Miss Worton is the class teacher and Mrs Whitney,   Miss Ford and Mrs Grassby are the support staff.
 
Ein diwrnod Addysg Gorfforol yw Dydd Mawrth. Mae angen dillad addas a phriodol ar gyfer y gwersi sef crys t gwyn a siorts neu leggins du neu navy wedi eu labelu'n glir gydag enw'r plentyn.
Our PE day is every Tuesday.The pupils need suitable and appropriate kit a white T shirt and navy or black shorts or leggings. Please ensure that all items clearly labelled with their name and class in and sent in a separate bag that can stay in school and returned home every half term.
 
Ffrwyth ar gael yn ddyddiol am 30c neu gofynnwn yn garedig am £1.50 ar fore Dydd Llun ar gyfer yr wythnos.
Fruit is available for 30p a day from the school fruit shop or we kindly ask for £1.50 on a Monday for the week.
 
Danfonwyd gwaith cyswllt cartref adref bob Dydd Iau. Bydd y gweithgareddau yn amrywio'n wythnosol ac yn seiliedig ar waith y dosbarth a gyflawnwyd yn ystod yr wythnos hynny.
Home tasks will be sent out on a Thursday  - these will vary from week to week as they are directly linked to the work being carried out in the classroom during the week.
 
Byddwn yn brysur tymor yma yn datblygu'r ardal tu allan felly os allwch chi gefnogi drwy gyfrannu unrhyw blanhigion, potiau, hen offer cegin / coginio er mwyn creu 'mud kitchen' neu offer garddio byddwn yn ddiolchgar iawn!
We will be very busy during the term developing our outdoor area. If you have any old pots, pans , old kitchen equipment for us to create a mud kitchen could you please send them to school as soon as possible. Also if you have any contact that can contribute or suggestions of possible activities to support our topic we would be very greatful. 
 
Diolch yn fawr!
Miss Worton

Apiau newydd / New apps

Adnoddau Mathemateg i rieni / Maths resources for parents

Top