Navigation
Home Page

Gwennol

LINCIAU DEFNYDDIOL / USEFUL LINKS

 

https://www.twinkl.co.uk/offer  Offer code:  UKTWINKLHELPS 

Mathemateg / Mathematics

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/5-7-years/counting                   

https://www.topmarks.co.uk/

https://pages.sumdog.com/parent/

http://www.snappymaths.com/

https://m.coolmathgames.com/

https://hwb.gov.wales/search?query=gweithgareddau+rhesymu&strict=true&popupUri=%2FResource%2F574488cd-2a17-4eac-a6ce-434280bbb51d

https://nrich.maths.org/


Iaith / Language 

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/t-l-3967-writing-challenge-cards

https://www.twinkl.co.uk/resource/t2-e-3760-lks2-reading-comprehensions-bumper-resource-pack


Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

https://www.playdoughtoplato.com/stem-activities-for-kids/

https://frugalfun4boys.com/awesome-stem-challenges/

https://thehomeschoolscientist.com/star-wars-science-ideas-giveaway/

https://littlebinsforlittlehands.com/30-preschool-science-experiments-for-the-young-scientist/

https://www.thebestideasforkids.com/indoor-activities-for-kids/


Hanes a Daearyddiaeth / History and Geography 

 

https://www.twinkl.co.uk/resource/tp2-m-2567195-planit-maths-y5-statistics-lesson-pack-line-graphs-4 

https://www.twinkl.co.uk/resource/tp2-m-2567195-planit-maths-y5-statistics-lesson-pack-line-graphs-4

https://www.twinkl.co.uk/resource/tp2-m-2567195-planit-maths-y5-statistics-lesson-pack-line-graphs-4 

https://www.twinkl.co.uk/resource/tp2-m-2567195-planit-maths-y5-statistics-lesson-pack-line-graphs-4 

https://www.twinkl.co.uk/resource/tp2-g-049-planit-geography-year-5-marvellous-maps-lesson-4-grid-references-lesson-pack 

 

Lles / Wellbeing

https://littlebinsforlittlehands.com/lego-challenge-calendar-ideas-kids/?jwsource=cl

https://www.gonoodle.com/

https://www.bbc.co.uk/teach/supermovers/cymru/zkdjgwx

 

 

Celf a Drama / Art and Drama

 

http://www.robbiddulph.com/draw-with-rob

https://www.parents.com/fun/arts-crafts/painting/recreate-mastpiece-paintings/#page=2

https://www.pinterest.co.uk/pin/563724078347110291/

https://www.youtube.com/watch?v=CfUTNE44dbQ

https://quickdraw.withgoogle.com/

https://leftbraincraftbrain.com/40-best-art-projects-for-kids/?cn-reloaded=1


Arall / Other

http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/

https://www.bbc.co.uk/bitesize

https://www.twinkl.co.uk/resource/pecyn-adnoddau-ysgol-ar-cau-cc3-blwyddyn-4-5-a-6-brwelsh-school-closure-home-learning-pack-ps3-year-4-year-5-year-6-wl-cm-30

https://www.activityvillage.co.uk/learning

https://www.twinkl.co.uk/resource/year-6-school-closure-interactive-learning-links-t-e-2549924

https://entertainkidsonadime.com/2020/03/13/100-activities-to-do-at-home-during-school-closures/

https://scratch.mit.edu/explore

https://www.teachingpacks.co.uk/100-challenge-ideas-for-home-learners/

https://www.funkidslive.com/podcast/stuck/#

 

Croeso i dymor y Gwanwyn. Yn ystod y tymor yma fe fyddwn yn cynnal amrywiaeth o wersi a gweithgareddau trawsgwricwlaidd sy’n clymu mewn i’n thema ‘Glanlanwyr’. Fe fyddwn yn astudio’r Tuduriaid a’r Stiwardiaid fel rhan o’n gwersi Hanes ac yn dysgu am daith afon yn ein gwersi Daearyddiaeth. Trwy ein hastudiaethau Gwyddoniaeth ac Ymarfer Corff fe fyddwn yn dysgu am gyd-ddibyniaeth organebau a’r corff dynol.

Ffocws ein gwaith Saesneg bydd y ddrama Macbeth, a’n gwaith Cymraeg bydd stori Dic Penderyn.

 

Os oes gennych unrhyw wybodaeth neu arbenigedd yn y pynciau uchod, fe fyddwn yn ddiolchgar os gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

Ymarfer Corff

Mae gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd bob prynhawn Dydd Mawrth. Bydd angen i’r plant wisgo gwisg addas ar gyfer y diwrnod hwnnw. Mae croeso i blant Bl 6 wisgo leggings / joggers tywyll a threinyrs i’r ysgol bob Dydd Mawrth. 

 

Gwaith cartref

Hoffwn i’r plant gymryd cyfrifoldeb dros eu gwaith cartref eu hunain trwy gyflawni tri tasg o’r tabl gwaith cartref. Derbynir pob disgybl daflen opsiynau gwaith cartref am yr hanner tymor. Rydyn ni am i’r plant ddewis un tasg o bob colofn. Gallen nhw liwio’r bocs unwaith maen nhw wedi cwblhau’r dasg. Mae croeso i’r plant rannu eu gwaith trwy Google Classroom (ffotograffau/fideos/gawith electronig ayyb), trwy ddod â’r gwaith mewn i’r ysgol neu drwy weithio yn eu ffolder gwaith cartref. Bydd angen iddynt gwblhau 3 tasg cyn y dyddiad a nodir ar y daflen. Mae dewis gyda’r plant i gwblhau’r tasgau yn Gymraeg neu’n Saesneg erbyn y dyddiad a nodwyd ar y daflen.

 

Welcome to the Spring term! We will be doing a wide range of cross curricular lessons and activities which tie in with our theme of ‘Explorers’. We will be learning about life during the Tudor and Stuart era in our History lessons. In our Science and PE lessons this year, we will be learning about living organisms and the human body.

Our Welsh work will be focusing upon the story of Dic Penderyn and our English work will be based on Shakespeare’s famous play ‘Macbeth’.

 

If you have any information or expertise on anything linked to our topics, we would be grateful if you could share this with our class.

 

P.E

Our P.E lessons take place on a Tuesday afternoon. Pupils will need to be suitably dressed in order to take part. Year 6 have permission to wear dark coloured leggings/joggers and trainers to school on Tuesdays.

 

Homework

We would like the children to take ownership of their homework and complete three tasks from the options table on their homework sheet. They will need to choose one task from each column and colour in the box they have chosen once they have completed it. Pupils can share their work through Google Classroom (photographs/videos/electronic work etc), by bringing items into school or by working in their homework folder. Pupils can choose to complete the work in Welsh or English and must submit the homework by the date on their homework sheet.

 

Diolch yn fawr/ Thanks very much

Mrs Donnison

Gwaith Cartref Tymor y Gwanwyn- Hanner Tymor 1

Croeso i dudalen dosbarth Gwennol. Mae 21 o blant yn ein dosbarth, pob un yn awyddus i fwrw ati gyda’u gwaith a mwynhau profiadau newydd a chyffrous o fod ym Mlwyddyn 6!

 

Welcome to dosbarth Gwennol’s class page. There are 21 children in our class, each one eager to work hard and enjoy new and exciting experiences in Year 6!

 

Yn ystod y tymor yma fe fyddwn yn cynnal amrywiaeth o wersi a gweithgareddau trawsgwriciwlaidd sy’n clymu mewn i’n thema o ‘Deithio trwy’r Ganrif’. Fe fyddwn yn edrych yn fanwl ar fywyd ym Mhrydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Trwy ein hastudiaethau Gwyddoniaeth byddwn yn dysgu am ddefnyddiau gwahanol. Ffocws ein gwaith Saesneg bydd nofel Michael Morpurgo ‘Kensuke’s Kingdom’, a’n gwaith Cymraeg fydd chwedl Branwen.

 

Os oes gennych unrhyw wybodaeth neu arbenigedd yn y pynciau uchod, fe fyddwn yn ddiolchgar os gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

We will be doing a wide range of cross curricular lessons and activities which tie in with this theme of ‘Travelling through time’. We will be learning about what life was like during the Second World War in our History lessons. During our Science lessons this term, we will be learning about different materials. Our Welsh work will be focusing upon the Mabinogi story of Branwen and our English work will be based on the novel ‘Kensuke’s Kingdom’ by Michael Morpurgo.

 

If you have any information or expertise on anything linked to our topics, we would be grateful if you could share this with our class.

 

Ymarfer Corff

Fe fydd gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd bob prynhawn Dydd Mawrth.  Bydd angen gwisg addas: siorts/leggings du, crys-t gwyn a thrainyrs. Fe fydd modd i’r plant fynd adref yn gwisgo eu gwisg ymarfer corff er mwyn arbed amser.

 

P.E

Our P.E lesson will be taking place on Tuesday afternoon and all pupils will need a suitable kit of black shorts/leggings, white t-shirt and trainers. Pupils will be able to wear their kit home in order to save time in the class.

 

Gwaith Cartref

Fel arfer, gosodir gwaith cartref o ryw fath ar Ddydd Gwener a rhaid cofio ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mawrth canlynol. Disgwylir i bob plentyn ddarllen llyfrau Saesneg a Chymraeg yn gyson adref. Ar ben hyn, mae gan bob disgybl set o dablau Mathemateg a geiriau sillafu Cymraeg a Saesneg yn eu ffowlderi ‘Cyswllt Cartref’. Gwerthfawrogwn yn fawr os gallech chi brofi eich plentyn ar ei dablau a geirfa sillafu yn gyson.

 

Homework

Homework is usually set on a Friday and should be returned the following Tuesday. All children are expected to read both English and Welsh reading books regularly at home. All children have a set of times tables and spelling words in their ‘Cyswllt Cartref’ folders. It would be greatly appreciated if you could test your child on their times tables and spelling on a regular basis..

 

Diolch yn fawr

Mrs Donnison

 

 

Blwyddyn 6 - Dosbarth Gwennol

Top