Navigation
Home Page

Gwennol

Croeso i dudalen dosbarth Gwennol. Mae 21 o blant yn ein dosbarth, pob un yn awyddus i fwrw ati gyda’u gwaith a mwynhau profiadau newydd a chyffrous o fod ym Mlwyddyn 6!

 

Welcome to dosbarth Gwennol’s class page. There are 21 children in our class, each one eager to work hard and enjoy new and exciting experiences in Year 6!

 

Yn ystod y tymor yma fe fyddwn yn cynnal amrywiaeth o wersi a gweithgareddau trawsgwriciwlaidd sy’n clymu mewn i’n thema o ‘Deithio trwy’r Ganrif’. Fe fyddwn yn edrych yn fanwl ar fywyd ym Mhrydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Trwy ein hastudiaethau Gwyddoniaeth byddwn yn dysgu am ddefnyddiau gwahanol. Ffocws ein gwaith Saesneg bydd nofel Michael Morpurgo ‘Kensuke’s Kingdom’, a’n gwaith Cymraeg fydd chwedl Branwen.

 

Os oes gennych unrhyw wybodaeth neu arbenigedd yn y pynciau uchod, fe fyddwn yn ddiolchgar os gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

We will be doing a wide range of cross curricular lessons and activities which tie in with this theme of ‘Travelling through time’. We will be learning about what life was like during the Second World War in our History lessons. During our Science lessons this term, we will be learning about different materials. Our Welsh work will be focusing upon the Mabinogi story of Branwen and our English work will be based on the novel ‘Kensuke’s Kingdom’ by Michael Morpurgo.

 

If you have any information or expertise on anything linked to our topics, we would be grateful if you could share this with our class.

 

Ymarfer Corff

Fe fydd gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd bob prynhawn Dydd Mawrth.  Bydd angen gwisg addas: siorts/leggings du, crys-t gwyn a thrainyrs. Fe fydd modd i’r plant fynd adref yn gwisgo eu gwisg ymarfer corff er mwyn arbed amser.

 

P.E

Our P.E lesson will be taking place on Tuesday afternoon and all pupils will need a suitable kit of black shorts/leggings, white t-shirt and trainers. Pupils will be able to wear their kit home in order to save time in the class.

 

Gwaith Cartref

Fel arfer, gosodir gwaith cartref o ryw fath ar Ddydd Gwener a rhaid cofio ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mawrth canlynol. Disgwylir i bob plentyn ddarllen llyfrau Saesneg a Chymraeg yn gyson adref. Ar ben hyn, mae gan bob disgybl set o dablau Mathemateg a geiriau sillafu Cymraeg a Saesneg yn eu ffowlderi ‘Cyswllt Cartref’. Gwerthfawrogwn yn fawr os gallech chi brofi eich plentyn ar ei dablau a geirfa sillafu yn gyson.

 

Homework

Homework is usually set on a Friday and should be returned the following Tuesday. All children are expected to read both English and Welsh reading books regularly at home. All children have a set of times tables and spelling words in their ‘Cyswllt Cartref’ folders. It would be greatly appreciated if you could test your child on their times tables and spelling on a regular basis..

 

Diolch yn fawr

Mrs Donnison

 

 

Blwyddyn 6 - Dosbarth Gwennol

Blwyddyn 6 - Dosbarth Gwennol 1
Picture 1 Mrs Donnison
Top