Navigation
Home Page

Telor y Cnau

Picture 1 Mrs Davies
Picture 2 Mrs Tricker
Picture 3 Miss Thomas

Mrs Davies a Mrs. Tricker

Ein dosbarth

 

Croeso i'r Adran Iau. Rydyn ni'n siwr y bydd eich plentyn yn hapus ac yn ffynnu ym mhob ffordd eto eleni. Yn nosbarth Telor-y-Cnau mae yna 26 o ddisgyblion Blwyddyn 3. Rydyn ni fel dosbarth yn gweithio’n galed ar amrywiaeth o dasgiau. Yr athrawon  yn ein dosbarth yw Mrs Davies, Mrs Tricker, Miss Thomas a Mrs Joll. Mae Mrs Davies yn dysgu ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a bore Dydd Mercher, Mrs Joll ar bnawn D

ydd Mercher a Mrs Tricker ar Ddydd Iau a Dydd Gwener. Fe fydd Miss Thomas yn cynorthwyo trwy'r wythnos.

 

Ar ol cofrestri pob bore fe fydd y plant yn mynd i'w set Mathemateg ac yn cael eu dysgu yno tan amser chwarae y bore. Wedyn fe fydd sessiwn iaith yn digwydd ar ol chwarae. Mae gwaith adeiladu yn digwydd o Ddydd Llun tan Ddydd Mercher ac fe fydd gwaith awdur yn cael ei chyflawni ar Ddydd Iau a Dydd Gwener. Fe fyddwn yn astudio Chwedl Gelert yn ein wythnosau Cymraeg ac yn astudio cymeriadau mewn amrywiol lyfrau ar gyfer Ysgrifennu estynedig Saesneg y tymor hon. Fe fyddwn yn dysgu am natur a thirwedd Cymru yn Naearyddiaeth ac am yr 80au a'r 90au yn Hanes. Yng Ngwyddoniaeth byddwn yn dysgu am sut mae pethau yn gweithio. 

 

Gwaith Cartref

Fe arfer fe fydd gwaith cartref yn cael ei osod yn wythnosol ar brynhawn Ddydd Gwener. Mae disgwyl i’r plant gwblhau'r dasg cartref a’i ddychwelyd yn ôl i’r ysgol erbyn bore Dydd Mawrth.

Hefyd, mae disgwyl i bob plentyn ddarllen o leiaf un neu ddwy o dudalennau o’i lyfrau darllen (Cymraeg a Saesneg) bob nos. Ni allwn bwysleisio ddigon y pwysigrwydd o ddarllen gyda’ch plentyn bob nos! Gallwch sicrhau bod eu llyfrau yn dod i'r ysgol ac yn mynd adre yn ddyddiol er mwyn i'r ymarfer i fod yn gyson yn y naill lle a'r llall. Hefyd, mae’n bwysig iawn i ymarfer tablau gyda’ch plentyn yn gyson a byddwn yn profi'r plant yn wythnosol ar rhain.

 

Addysg Gorfforol

Fe fydd gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd bob pnawn Dydd Mercher. Y tymor yma, fe fydd y gwersi yn cymryd lle tu fewn – yn y neuadd ac fe fyddwn yn 'neud dawns. Fe fydd angen gwisg addas ar gyfer y sesiynau. Fel arfer, rydyn ni yn gofyn i ddisgyblion i wisgo crys-t gwyn (plaen) a siorts du. Does dim angen treinars.

 

Diolch

 

Mrs Davies a Mrs Tricker

 

 

I would like to take this opportunity to explain some of the arrangements for this term and to outline the work we will be completing.

 

Our Class

Welcome to The Junior Department. We are sure that your child will be happy at school and will continue to thrive in all aspects of their education.There are 26 Year 3 pupils in Telor-y-Cnau . We expect the children to work conscientiously and to be respectful of others in all that they do. The teachers in our class are Mrs Davies/ Mrs Tricker, Mrs Joll and Miss Thomas. Mrs Davies works in the class on Mondays, Tuesdays and Wednesday mornings and Mrs Tricker works on Thursday and Fridays.Miss Thomas will be assisting all week.

After morning registration the children go to their Maths sets and are taught there until morning playtime. A language session will then take place after play. Building work takes place Monday to Wednesday and Author work will be carried out on Thursdays and Fridays. This term we will study the Legend of Gelert in our Welsh weeks and study characters in various books for extended English Writing this term. We will learn about the nature and landscape of Wales in Geography and about the 80's and 90's in History. In Science we will learn about how things work.

 

Homework

Usually homework will be set weekly on a Friday afternoon. Homework is to be returned to school by Tuesday morning, please.

Pupils are also expected to read at least one or two pages of their reading books (Welsh and English) every night. We cannot emphasise enough the importance of reading with your child on a daily basis. Please ensure that their reading files are brought into school and taken home daily to enable them to practice both at home and at school.Please keep practising tables at home and we will be testing them on a regular basis.

 

Physical Education

Physical Education lessons will take place on Wednesday afternoons each week. This term the sessions will be inside, where we will be doing dance. Please ensure that pupils have a suitable kit for these sessions. As always, we encourage pupils to wear a plain white T-shirt and black shorts if possible. There is no need for any footwear.

Thank you

 

Mrs Davies and Mrs Tricker

A Trip to the Pottery/ Trip i'r Crochendy
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Picture 45
Picture 46
Picture 47
Picture 48
Picture 49
Picture 50
Picture 51
Picture 52
Picture 53
Picture 54
Picture 55
Picture 56
Picture 57
Picture 1
Picture 2

Here we are doing our parachute experiment/

Dyma ni yn gwneud ein harbrawf gyda pharasiwtiaid

IMG_3225.MOV

Still image for this video

IMG_3218.MOV

Still image for this video
Top