Navigation
Home Page

Diogelu / Safeguarding

Diogelu ac Amddiffyn Plant
Safeguarding & Child Protection

Mae gan Ysgol Rhyd y Grug ddyletswydd fugeiliol tuag at ei disgyblion,  mae’r ysgol yn chwarae rhan bwysig i atal camdriniaeth ac esgeulustod drwy greu a chynnal awyrgylch ddiogel i blant a phobl ifanc.


Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn gyfrifol am ddiogelu ac amddiffyn y plant sy’n ei mynychu. Os oes pryderon yngl┼Ěn ag esgeulustra neu gam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol, yna mae’n ddyletswydd ar y staff, yn unol â Threfn Diogelu Plant y Sir, i sôn am y mater wrth Gyd-gysylltydd Diogelu Plant yr ysgol.


Gall Cyd-gysylltydd yr ysgol ymgynghori â chyd-weithwyr proffesiynol yn ogystal ag asiantaethau perthnasol megis y Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol. Yn dilyn y
trafodaethau hyn, efallai y bydd rhaid i gyd-gysylltydd yr ysgol gyfeirio’r plentyn yn swyddogol i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, yn unol â chanllawiau a phrotocol y Sir. Yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n penderfynu a oes angen gweithredu neu beidio.


Oblegid natur y cyhuddiadau, ni fydd bob amser yn briodol i drafod materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio'r plentyn. Y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gyhuddiadau.


Mae’r ysgol yn dilyn Protocol Sir Caerdydd a phe bai cyhuddiad yn erbyn aelod o staff fe fyddai’r ysgol yn dilyn camau gweithredu’r Sir.


Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant Dynodedig : Mrs A Bowen

Dirprwy Swyddogion Diogelu ac
Amddiffyn Plant Dynodedig : 
Mrs M Barry a Mrs S.Phillips 

Llywodraethwr Diogelu ac Amddiffyn Plant :  Mrs M.Symonds

 

Each member of staff at the school is responsible for the protection and safety of children at the school.  If there are any concerns regarding child neglect or physical, emotional or sexual abuse, then it’s the staff’s duty, in accordance with Merthyr Child Protection Procedures, to raise the matter with the School’s Child Protection Co-Ordinator.


The school’s co-ordinator can confer with a professional colleague, as well as with a relevant agency, such as Health and Social Services.  Following these
discussions, the School Co-ordinator may have to officially refer the child the Social Services Department, in accordance with the County’s guidelines and protocol.  The Social Services are responsible for deciding whether they need to act or not.


Due to the nature of some allegations, it is not always appropriate to discuss matters with the parent before referring a child.  The Social Services and the Police are responsible for investigating into the allegations.

 

Designated Safeguarding & Child Protection Officer : Mrs A Bowen

Deputy Safeguarding &
Child Protection Officers : 
Mrs M Barrya and Mrs S.Phillips 

The Link Governor for Child Protection :  Mrs M.Symonds

Polisi Diogelu / Safeguarding Policy

Top