Navigation
Home Page

Cyngor Eco / Eco Council

Rydyn ni wedi dewis ein 3 targed eleni ar ol gwneud Yr Arolwg Amgylcheddol.

 

Dyma nhw

Egni, Dwr a Gofalu am ein Byd

Fe fyddwn yn gwneud ein gwaith ar Egni yn nhymor yr hydref. Fe wnaethon ni wasanaeth yn seiliedig ar Egni, gan bwysleisio fel mae angen egni naturiol yr haul i dyfu bwyd. Rhoddon ni gyfraniadau o fwyd i roi i'r banc Bwyd Lleol.

 

Dwr bydd thema ein Wythnos Eco eleni. Fe fydd pob dosbarth yn ymchwilio i thema Dwr drwy eu gwaith dosbarth thematig a thrwy ymweliadau a Dwr Cymru yng Nghilfynydd a thrwy ymweliad Tim Wort o  Cadwch Gymru'n Daclus yn ystod yr Wythnos Eco sydd o'r 4ydd i'r 7fed o Chwefror.

 

Fe fyddwn yn cynnal gwasanaeth Eco i rannu yr hyn a ddysgwyd gan bawb ar Ddydd Iau y13eg, diwrnod olaf ein hanner tymor.

Mae ein Clwb Garddio wedi bod yn cwrdd hefyd ers Mis Medi ac mae'r cynhaeaf wedi bod yn ddiddorol gyda moron bach ond courgettes enfawr. Mae'r ffa a'r pys hefyd wedi bod yn lwyddiannus eleni.

Cynhaeaf 2019

Rydyn ni'n barod wedi ethol Cyngor Eco newydd eleni.

Dyma restr o'n haelodau

Blwyddyn 6 

Alanna Stephens

Olivia Cull

Iestyn Jones

Ellis Knight

Blwyddyn 5

Cerys Griffiths

Alivia Andric

Ellis Carpenter

Holly Jones

Blwyddyn 4

Mia Grace Davies

Sienna Williams

Raif Quartermaine

Gwen Barry

Blwyddyn 3

Frazer Richards

Ioan Roberts

George Corney

Marnie Williams

 

Yr Eco Gymuned

Blwyddyn 3

Ella Duggan

Grace Duggan

Jayden Hodkinson

Caradog Tangi

Ollie Williams

Lily Williams

Megan Davies

Grace Thomas

Elliott Coomber

Aiden Jay

Mali James

Tayla Rose

Scott Coxe

Delilah O'Sullivan

Rubi Mae Davies

Madelaine Edmunds

Lily Davies

Blwyddyn 4

Alfie Bishop

Alex Jones

Charlie Joll

Calon Jenkins

Haydn Bowden

Tom Best

Eleri Jones

Blwyddyn 5

Gwen Fear

Poppie Edmunds

Sienna Edwards

Louisa Lewis

Aiden Picton

Maidie Jones

Morgan FitzGerald

Seren Evans 

Brooke Wills

Blwyddyn 6

Ella Rudge

Carys Thomas

Ein Coeden Eco 2018-2019

Dyma'r Goeden Eco yn ei llawnder ar ddiwedd y fwyddyn academaidd 2018-2019. Fe lwyddon ni ac yn fwy pwysig fe fwynheuon ni ymchwilio i'r targedau Iechyd a Lles, Gofalu am ein Byd a'r Amgylchfyd a Bwyd. Roedd rhai o'r targedau yn haws i'w taro nag eraill. Roedd yr Wythnos Eco pryd edrychon ni at Lygredd yn benodol yn lwyddiant mawr ac wedi arwain at ysgrifennu at ein A.S. Gerald Jones am y broblem. Cawsom atebion ganddo a daeth i gwrdd a'r Cyngor Eco. Yn wir fe siaradodd am ein llythyron yn San Steffan ac yn wir fe enwodd ein hysgol ac am ein pryder ni am y problemau mae llygredd plastig ag aer yn achosi
Cyflwynon ni ein baner newydd i'r ysgol. Hefyd dangoson ni y bwcedi yn llawn o fatris bydd yn cael eu gwagu gan gwmni ailgylchu cyn bo hir a'r bocs yn llawn o sbectol sydd yn mynd i gael eu hanfon i wledydd datblygiedig lle byddent o werth fawr i bobl sydd yn llawer fwy tlawd na ni
Ein 3ydd Baner Eco Newydd/Our New 3rd Eco Banner

Efeillio Toiledau 2019🚽

Ar y ddydd Gwener 14eg o Fehefin bydd yr holl ysgol yn cymryd rhan yn ein dydd Efeillio Toiledau.Fe fydd na wasanaeth ac fe fydd y Cyngor Eco yn esbonio am Efeillio Toiledau. Rydyn yn gobeithio casglu £400 o bunoedd neu mwy gyda`ch help. 

 

On friday 14th of June the whole school will be taking part in our Toilet Twinning day. There will be an assembly and the Eco ||Council will be explaining about Toilet Twinning.We are hoping to collect 400 pounds or more with your help. 

 

Linc i'r wefan Efeillio Toiledau/Link to the Toilet Twinning Website

 https://www.toilettwinning.org/

 

Gweithgareddau Efeillio Toiledau/Toilet Twinning Activities

The children thoroughly enjoyed the day.They researched more about Toilet Twinning. They linked diseases that are prevalent in places where there are no toilets to the diseases that killed many in Victorian times such as Cholera, Thyphoid and diarrhea. This was due to poor sanitation in built up areas which resulted in the introduction of proper drainage and the appointment of sanitary inspectors.They traced the history of toilets and undertook a quiz on the subject.They made creative armbands.

 

Fe fwynheuodd y plant y diwrnod. Fe edrychon nhw mewn i efeillio toiledau. Fe gysyllton nhw afiechydon sy'n bla mewn llefydd lle nad oes toiledau a laddodd llawer yn Oes Victoria fel Cholera, thyphoid a diarrhea oherwydd amodau gwael. Arweiniodd hwn at gyflwyno system carthffosiaeth effeithiol yn y dinasoedd a'r trefi ag apwyntio arolygwyr iechydol. Fe astudion nhw hanes toiledau a chymron nhw gwis ar y pwnc. Fe wnaethon nhw fandiau yn hysbysebu'r achos.

Wythnos Eco 2019 Llygredd Ionawr 21-25ain

Fe wnaeth pob dosbarth yn ein hysgol edrych ar elfennau o lygredd yn ein byd. Fe fwynheuodd y plant a'r athrawon edrych ar ac astudio elfennau gwahanol o lygredd, llygredd aer, llygredd yn y mor a llygredd ar y tir. Dangosodd y plant esiamplau o'u gwaith i weddill yr ysgol gan siarad amdanynt o flaen yr ysgol gyfan. Roedd gymaint o'r plant yn gallu uniaethu eu dysgu gyda'r hyn maent wedi clywed a gweld ar y newyddion yn ddiiweddar. Fe fyddwn yn gwneud murlun yn yr ysgol o'r holl waith yn fuan.

 

Eco Week 2019 Pollution January 21st-25th

Each class in the school looked at aspects of pollution in our world. The children and teachers enjoyed looking at and studying aspects of pollution, air pollution, polluted waters and the pollution of the land. The children showed examples of their work to the school and spoke about it in front of the whole school. So many of the children were able to relate their learning to news articles that they have seen recently. We will be creating a frieze to display the work soon.

Coeden Eco 2018 - Eco Tree 2019

Cyngor Eco yn Cwrdd a Cadw Gymru`n Daclus - Eco Council meets Keep Wales Tidy- Y Pysgodyn Melyn / The Yellow Fish

Arolwg Hoff Fwyd Plant ar Fwydlen yr Ysgol-Targed Yr Amgylchedd a Bwyd

Pwerbwynt o ganlyniadau Arolwg Bwyd

Gwasanaeth Cynhaeaf Eco/ Gwasanaeth  Diolchgarwch.

Ar Ddydd Gwener yr 26ain o Hydref cymrodd y Cyngor Eco newydd gwasanaeth yn ffocysu ar fwyd. Mae digon o fwyd yn ein byd i bawb ond mae dal 1 allan o bob 9 yn newynog. Ac eto mae trydydd o'r bwyd sy'n cael ei cynhyrchu yn cael eu wastraffu. Gall hyn BYTH fod yn iawn! Mae hyd yn oed pobl yng Nghymru angen bwyd! Casglon ni fwyd i'r banc bwyd lleol ym Merthyr fel rhan o'n gwasanaeth i ddangos ein bod ni yn ddiolchgar am yr hyn rydyn ni yn derbyn o ddydd i ddydd. Diolch am eich cyfranaiadau.

 

Eco Assembly/Harvest Thanksgiving 

On Friday the 26th of October the new Eco Committee took an assembly that focused on food. There is enough food in the world for everyone and yet 1 in 9 people are hungry. Amazingly a third of the food produced worldwide is wasted. This can never be acceptable! We collected food items for the local food bank as part of our thanksgiving for what we receive as people locally are in need of help to feed their families. Thank you for your contributions

Clwb Garddio Hydref 2019/Summer Gardening Club 2019 ☀️

Dyma rhai lluniau o'r plant Clwb Garddio wrth eu gwaith.

Here are some photos of the gardening Club busy working.

Wel dyma flwyddyn academaidd arall. Rydyn ni yn barod wedi bod wrthi yn harddu a thacluso'r tir o gwmpas yr ysgol. Fe blannon ni fwy o fylbiau a phlanhigion gawson ni yn weddill o B&Q. Mae llawer mwy o liw yn mynd i fod ar yr iard rydyn ni'n defnyddio yn ystod misoedd gwlyb y gaeaf. Yn wir rydyn ni'n bendant wedi llwyddo i wella Bioamrywiaeth trwy'r holl blannu a thyfu eleni. Roedd pilipalaod i'w gweld draw yn yr ardal Deinosoriaiad ym Mis Hydref.

 

Another academic year already. We have been busy improving and tidying the school grounds. we have planted more bulbs and plants that we received from B&Q at the end of the summer season. There is a lot more colour going to be on the playing yard that we use during the winter months because of the pots we have added. We will hopefully have improved the biodiversity by the increased planting that has occurred this past year. There were butterflies in the dinosaur area in October.

Prosiect Gwenyn /Bee Project

Daeth Mr Julian rees i fewn i siarad gyda Blwyddyn 4 am bwysigrwydd gwenyn yn y broses o bolineiddion

Mr Julian Rees came into school today to teach Year 4 about the various kinds of bees and their importance in the process of pollination.

Mae yna gymaint o ddiddordeb ym materion Eco ymysg ein disgyblion fe greuon ni Gymuned Eco yn ein hysgol. Mae'r plant sydd yn rhan o'r gymuned yn helpu i weithredu egwyddorion Eco yn eu dosbarthiadau, yn yr ysgol ehangach ac ymysg eu teuluoedd a'u ffrindiau a gobeithio yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae'r plant ar y Cyngor Eco yn helpu i gynrychioli llais disgyblion o'r gwahanol blynyddoedd mewn cyfarfodydd ac yn rhannu syniadau ar sut i weithredu prosiectau a ffyrdd newydd o weithio.

 

There is so much interest in Eco issues among our pupils we created an Eco Community in our school. The children that are part of the community help implement Eco principles in their classes, in the wider school and among their families and friends and hope to make a big difference. The children on the Eco Council help represent the voice of pupils from different years in meetings and share ideas on how to implement new ways of working and projects

Cod Eco / Eco Code

Ar ol gwneud Arolwg Amgylcheddol ar ddechrau pob blwyddyn Academaidd rydyn ni yn dewis nifer o dargedau ar gyfer y Flwyddyn ac yna yn cymryd camau tuag at daro'r targedau yna fel ysgol gyfan. Mae ganddon ni Goeden Eco yn neuadd yr ysgol lle gellir gweld dail yn cael eu adio i'r gwahanol ganghennau wrth i amser mynd yn ei blaen nes ein bod yn cyrraedd y targed. Dyma llun o'r goeden yn Hydref 2017.

 

After taking an Environmental Survey at the beginning of each Academic year we choose a number of targets for the Year and then take steps towards meeting those targets as a whole school. We have an Eco Tree in the school hall where leaves can be seen added to the different branches as time goes on until we reach the target. Here's a picture of the tree in Autumn 2017.

Coeden Eco / Eco Tree

Y Cyngor Eco 2017-2018

Blwyddyn 6

Olivia Pardoe

Dylan Morgan

Dylan Jac

Lili Moon

Scarlett Jenkins

Ben Jones

Blwyddyn 5

Tom Hopkins

Isabel Roberts

Kai Phillips

Blwyddyn 4

Olivia Cull

Alanna Stephens

Iestyn Jones

Ava Bailey

Nancy

Blwyddyn 3

Cerys Griffiths

Poppie Edmunds

Brooke Wills

Y Gymuned Eco

Blwyddyn 6

Cadence Lowe

Lewys Jones

Jack Gregory

Cody Journeaux

Blwyddyn 5

Cariad Picton

Heledd Jones

Grace, Lyla

Millie Jenkins

Blwyddyn 4

April Pardoe

Cadi James

Carys Thomas

Serenity Lowe

Elis Knight

Evan Jones

Brooke Price

Ella Rudge

Summer Smith

Ieuan Howells

Maddie Baker

Erin Edwards

Taylor Anthony

Nellie Lynskey-Phillips

Blwyddyn 3

Maidie Rees

Gwen Fear

Sienna Edwards

Ewan Dunlop

Noah Forvague

Ellis Dafydd Cambourne

Mae rhai o'r plant sydd fel arfer yn rhan o'r Eco Gymuned neu'r Cyngor Eco yn ymuno a'n Clwb Garddio sy'n rhedeg o'r Gwanwyn hyd at yr Hydref, Rydyn ni'n cwrdd ar ol ysgol ar Nos Iau.

 

Some of the children who are usually part of the Eco Community or Eco Council join our Gardening Club that runs from Spring to Autumn, we meet after school on Thursday evening.

Clwb Garddio 2017

Yn Nhymor yr Hydref cynhalion ni Wythnos Masnach Deg. Fe gymrodd pob Blwyddyn Ysgol rhan yn ymchwilio i Ystyr Masnach Deg a daethon nhw i adnabod y logo. Roedd yn gyfle gwych i ymchwilio i fathau o fwydydd a chynnyrch o bob cyfandir. Cawson ni Wasanaeth arbennig ar y Dydd Gwener i rannu yr hyn ddysgon ni gyda'r ysgol gyfan. Fe ddysgon ni gyd pethau newydd ynghlyn a Masnach Deg.

 

In the Autumn Term we held Fair Trade Week. Each School Year took part in researching Fair trade and they got to know the logo. It was a great opportunity to explore types of foods and products from all continents. We had a special Friday Assembly to share what we had learned with the whole school.We all learned something new about Fair Trade.

Top