Navigation
Home Page

Pwysig / Important

Gwaith Adeiladu / Building Works

Bydd gwaith yn cychwyn ar y palmant ochr yn ochr â Chanolfan Gofal Plant a Theuluoedd Trinity tuag at Ysgol Rhyd Y Grug dros y ddau benwythnos nesaf gan ddechrau ar  Rhagfyr 2il. Bydd y ffens bresennol ynghyd â'r gât a'r polion concrit sy'n rhannu'r ddau lwybr yn cael eu dileu. Yna bydd y palmant yn cael ei ail-wynebu gan roi palmant mwy o faint. Yn y dyfodol agos hefyd bydd bolardiau ychwanegol yn cael eu gosod ar hyd y palmant wrth ymyl Trinity. Rydym yn gwerthfawrogi'r anawsterau parcio / pasio ac rydym wedi cael sicrwydd y bydd hyn yn cael ei fonitro.

Sylwch na fydd y rhai sy'n defnyddio'r llwybr cerdded ochr yn ochr â Trinity a'r lawnt fowlio yn gallu cael mynediad i'r llwybr tra bydd y gwaith yn mynd ymlaen.

Cofiwch sicrhau diogelwch plant bob amser wrth fynd i Ysgol Rhyd Y Grug a Trinity.

 

Work will commence on the pavement alongside Trinity Childcare and Family Centre towards Ysgol Rhyd Y Grug over the next two weekends starting 2nd December. The existing fence along with the gate and concrete poles dividing the two pathways will be removed. The pavement will then be resurfaced thus giving a larger pavement. There will also be within the near future additional bollards put in place up along the length of paving alongside Trinity. We appreciate the difficulties in parking / passing and we have been assured this will be monitored.

 

Please note that those using the pathway alongside Trinity and the bowling green will not be able to access this particular walkway whilst the work is carried out.

 

Please ensure children’s safety at all times when accessing Ysgol Rhyd Y Grug and Trinity.

 

Diolch yn fawr

Top