Navigation
Home Page

Noson Agored Rhydwaun / Rhydywaun Open Evening

Trefniadau Noson Agored Blwyddyn 6 – Nos Iau - 03/10/19
Annwyl Riant / Warcheidwad,
Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n Noson Agored ar nos Iau, 03/10/19, rhwng 4 a 6yh. Trefnir y noson fel a ganlyn:
• Mae croeso i chi gyrraedd ar unrhyw adeg rhwng 4 a 5:30yh (diwedd y noson yw 6 yh).
• Bydd staff yn arwain teithiau o amgylch yr ysgol i ymweld â'r adrannau. Bydd teithiau yn gadael bob 15 munud
o'r neuadd (lle bydd caffi ac adloniant).
• Trwy gyrraedd yn gynnar, cewch y cyfle i ymweld â mwy o adrannau e.e. cyrraedd am 4yh = 8 adran, cyrraedd
am 5yh = 4 adran.
• Bydd pob taith yn cychwyn gyda sesiwn 'Croeso' gan aelod o'r UDA.
• Bydd cyfnod o 15 munud ym mhob adran.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r noson, mae croeso i chi gysylltu â mi trwy e-bost ar
arweljames@rhydywaun.org
Oherwydd parcio cyfyngedig ar safle'r ysgol, gofynnwn i chi rannu ceir os yn bosib.


Year 6 Open Evening Arrangements – Thursday - 03/10/19
Dear Parent / Guardian,
We look forward to welcoming you to our Open Evening on Thursday, 03/10/19, between 4 and 6pm. The evening will
be organised as follows:
• You are welcome to arrive any time between 4 and 5:30pm (the evening will end at 6pm)
• School staff will be leading tours to various departments, leaving every 15 minutes from the school hall (where
refreshments and entertainment will be available)
• By arriving early, you will be able to visit more departments, for example, the 4pm tour will see 8 departments,
the 5pm tour will see 4 departments.
• Each tour will start with a ‘Welcome Session’ by a senior member of staff.
• You will spend around 15 minutes in each department visited.
If you have any questions regarding the evening, please don’t hesitate to contact me by email at
arweljames@rhydywaun.org

Top