Navigation
Home Page

Newid i gyngor ar fygydau / Change to guidance on masks

28.2.22

Ble mae angen mygydau?
Mae angen gorchuddion wyneb ym mhob man cyhoeddus dan do ac ar drafnidiaeth gyhoeddus (gan gynnwys tacsis). Mae hyn yn cynnwys ystod eang iawn o leoliadau, megis siopau a chanolfannau siopa, mannau addoli, siopau trin gwallt a salonau, sinemâu ac amgueddfeydd, campfeydd a chanolfannau hamdden, ac unrhyw le sy'n agored i'r cyhoedd. Byddai hefyd yn cynnwys unrhyw fannau cyhoeddus o fewn adeiladau sydd fel arall ar gau i’r cyhoedd – er enghraifft derbynfa swyddfa neu y tu mewn i adeilad ysgol.

 

Where are face coverings required?

Face coverings are required in all indoor public places and on public transport (including taxis). This includes a very wide range of locations, such as shops and shopping centres, places of worship, hairdressers and salons, cinemas and museums, gyms and leisure centres, and anywhere that is open to members of the public. It would also include any public areas within buildings that are otherwise closed to the public – for example a reception area of an office or inside school building.

Top