Navigation
Home Page

Llythyr MTCBC - Chwefror 9fed

Annwyl Riant/Gofalwr,

 

Byddwch i gyd wedi clywed y cyhoeddiad yr wythnos diwethaf am y bwriad i ysgolion agor ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb i blant y Cyfnod Sylfaen yr wythnos sy'n dechrau ar 22 Chwefror.

 

Bydd ysgol eich plentyn mewn cysylltiad ynglŷn â manylion eich plentyn ond bydd pob ysgol gynradd ar draws y fwrdeistref sirol yn aros ar gau i bob disgybl CA2 a'r CS ddydd Llun 22 Chwefror, byddant yn ailagor ddydd Mawrth 23 Chwefror (oni bai bod gan ysgolion ddiwrnod HMS wedi'i gynllunio) i ddechrau darparu dysgu wyneb yn wyneb i blant y Cyfnod Sylfaen ac i blant gweithwyr allweddol penodol yn CA2. Bydd yr amseroedd dechrau a gorffen gwirioneddol ar gyfer eich plentyn yn y Cyfnod Sylfaen yn cael eu cadarnhau gan bob ysgol a gallant gynnwys dull mwy graddol ar gyfer ein plant meithrin ieuengaf nad ydynt eto wedi dechrau yn yr ysgol.

 

Yn ystod yr wythnos gyntaf honno bydd angen i bob plentyn ddod â phecyn cinio ond rydym yn bwriadu dechrau'r gwasanaeth prydau ysgol yr wythnos ganlynol – darperir rhagor o fanylion am hyn cyn gynted â phosibl.

Mae nifer yr achosion cadarnhaol yn y Fwrdeistref Sirol wedi gostwng yn sylweddol a hynny diolch i ymdrechion pawb, wrth i ysgolion ddechrau ailagor, a allaf ofyn hynny:-

• nid yw eich plentyn yn mynychu'r ysgol os yw'n sâl

• nid yw eich plentyn yn mynychu'r ysgol os oes gan rywun arall ar yr aelwyd symptomau Covid

• mae'r un bobl yn mynd â'ch plentyn i'r ysgol ac oddi ar y ysgol bob dydd

• pob oedolyn yn gwisgo mygydau ar safle'r ysgol ac wrth gatiau'r ysgol

• cadw pellter cymdeithasol pan fydd wrth gatiau'r ysgol ac ar safle'r ysgol

• nid yw eich plentyn yn mynd i dai plant eraill ar gyfer te a/neu fwydydd sy'n cysgu

 

Rwy'n gobeithio, gyda'r ymdrech barhaus hon, y gall mwy o blant ddychwelyd i'r ysgol ar gyfer eu dysgu a hefyd i gael y rhyngweithio cymdeithasol hanfodol hwnnw gyda'u ffrindiau.

 

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth barhaus, rydych wedi bod yn anhygoel drwy'r sefyllfa barhaus.

 

Yr eiddoch yn gywir

 

SUE WALKER, 

PRIF SWYDDOG (DYSGU) 
Top