Navigation
Home Page

Llythyr gan MTCBC

Dyddiad:  11eg Rhagfyr 2020

 

 

Annwyl Rieni / Gofalwyr

 

Yr wythnos diwethaf, ysgrifennais atoch i egluro trefniadau diwedd tymor yn ein hysgolion.

 

Ddoe, gwnaed awdurdodau lleol yng Nghymru yn ymwybodol o argymhelliad clir gan y Prif Swyddog Meddygol y dylid cau pob ysgol uwchradd brif ffrwd i bob dysgwr (Blwyddyn 7 i Flwyddyn 13 yn gynhwysol), ac eithrio'r rhai mwyaf agored i niwed, o ddydd Llun 14eg Rhagfyr. gyda dysgu'n cael ei ddarparu o bell tan 18fed Rhagfyr, diwrnod olaf Tymor yr Hydref.

 

Ar hyn o bryd nid yw cyfarwyddeb y Prif Swyddog Meddygol yn berthnasol i ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig, na'r unedau atgyfeirio disgyblion, ond oherwydd y sefyllfa staffio bresennol yn Ysgol Arbennig Maes-glas byddant hefyd yn symud i ddysgu o bell rhwng dydd Llun 14eg Rhagfyr a dydd Gwener 18fed Rhagfyr.

 

Mae'r trefniadau diwedd tymor cyfredol ar gyfer ysgolion Merthyr Tudful fel a ganlyn:

  • bydd diwrnod olaf presenoldeb corfforol yr holl ddisgyblion yn ysgolion uwchradd Merthyr Tudful ac Ysgol Arbennig Maes-glas ddydd Gwener 11eg Rhagfyr;
  • bydd pob disgybl ysgol uwchradd yn derbyn dysgu o bell gartref yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ddydd Llun 14eg Rhagfyr;
  • diwrnod olaf presenoldeb corfforol yr holl ddisgyblion mewn ysgolion cynradd fydd DYDD MAWRTH 15fed Rhagfyr;
  • bydd pob disgybl oed cynradd yn derbyn dysgu o bell gartref rhwng dydd Mercher 16eg Rhagfyr a dydd Gwener 18fed Rhagfyr.

 

Oherwydd y cynnydd sylweddol a chynyddol mewn achosion cadarnhaol mewn ysgolion, efallai y bydd mwy o ysgolion yn cau cyn dydd Mawrth nesaf. Os bydd hyn yn digwydd, rhoddir cyfathrebu pellach i rieni / gofalwyr bryd hynny.

 

Rwy'n sylweddoli bod hyn ar fyr rybudd, felly i gefnogi teuluoedd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a gweithwyr proffesiynol golau glas, a lle nad oes dewis arall i gyd, bydd ysgolion yn cynnig darpariaeth gofal plant brys. Os oes angen hyn arnoch chi, a allech chi gysylltu ag ysgol eich plentyn yn uniongyrchol, heddiw ar gyfer disgyblion uwchradd ac erbyn amser cinio ddydd Llun 14eg Rhagfyr ar gyfer disgyblion cynradd. Oherwydd amseriad hyn ni fydd yr awdurdod lleol yn rheoli'r gofal plant brys yn ganolog a bydd Pennaeth eich ysgol yn rheoli'r broses.

 

Rwy'n ddiolchgar i rieni a gofalwyr am eu cefnogaeth, eu dealltwriaeth a'u hamynedd ar yr adeg heriol hon.

 

Yn gywir

 

 

SUE WALKER

PRIF SWYDDOG (DYSGU)

Top