Navigation
Home Page

Llythyr coronavirus o`r Awdurdod

 

 

 

 

 

Annwyl Riant/Gofalwr

 

 

CORONAFEIRWS (COVID-19)

 

Diogelwch y plant yn ein hysgolion yw prif flaenoriaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar Ogwr a byddwn yn parhau i weithredu er eu budd nhw.

 

Er bod y sefyllfa o ran coronafeirws yn datblygu’n gyflym, rydym am eich sicrhau bod yr awdurdod lleol yn gweithio’n agos gydag ysgolion, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru i roi unrhyw fesurau angenrheidiol ar waith i ddiogelu disgyblion, staff ac ymwelwyr wrth i’r feirws ledaenu.

 

Tra nad oes yna unrhyw achosion dynodedig cyfredol am bobl sy’n byw yn ardal Merthyr Tudful, mae ysgol eich plentyn yn dilyn cyngor penodol a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â rheoli coronafeirws mewn ysgolion

 

Y cyngor cenedlaethol, fel ar heddiw (13 Mawrth 2020) yw i bethau barhau fel y maent, ond roeddwn i am eich sicrhau chi bod yr awdurdod lleol yn monitro’r datblygiadau’n ofalus, yn lleol ac yn genedlaethol. Yn y cyswllt hwn, mae’r awdurdod lleol wrthi’n datblygu strategaeth i sicrhau bod cynlluniau ac adnoddau effeithiol ar gael i ymateb yn briodol wrth i’r sefyllfa newid. 

 

Er gwybodaeth, mae llawer o gyngor ar gael i’r cyhoedd ar wefannau Iechyd Cyhoeddus Cymru, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU mewn perthynas â coronafeirws.

 

At hyn, mae cyngor mwy penodol i rieni a gofalwyr i’w gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru a byddwn yn eich annog i edrych ar y wefan yn rheolaidd. Mae rhagor o gyngor cyffredinol ynghylch teithio i’r DU neu o’r DU i’w weld ar wefan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FCO).

 

Yn y cyfamser, mae’ch cymorth fel rhieni/gofalwyr yn hanfodol i’n strategaeth ar gyfer atal coronofeirws rhag ymledu. Rhaid i mi bwysleisio eto mai’r ffordd orau o beidio â chael eich heintio yw drwy ofalu’ch bod yn cadw’ch dwylo’n lân.

 

Felly, dywedwch wrth eich plant am olchi’u dwylo:

 

  • cyn gadael y cartref;
  • wrth gyrraedd yr ysgol;
  • ar ôl defnyddio’r toiled;
  • cyn paratoi bwyd;
  • ar ôl amseroedd egwyl ac ar ôl cymryd rhan mewn chwaraeon;
  • cyn bwyta bwyd, gan gynnwys byrbrydau;
  • cyn gadael yr ysgol; ac
  • wrth ddychwelyd adref o’r ysgol.

 

Dywedwch wrth eich plant hefyd am:

 

  • beidio â chyffwrdd â’u llygaid, eu trwyn a’u ceg os nad ydyn nhw wedi golchi’u dwylo; ac
  • osgoi cyffwrdd â phobl sy’n wael.

 

Os ydych chi’n poeni y gallai eich plentyn fod yn dangos symptomau coronafeirws, ffoniwch Galw Iechyd Cymru  0845 46 47 neu 111.  Os fydd eich plentyn yn datblygu peswch neu fod ganddo wres uchel dylech ei gadw adref o’r ysgol am 7 diwrnod i hunan ynysu a pheidio â dychwelyd i’r ysgol nes bod y cyfnod hwn wedi dod i ben.  Peidiwch â mynd at eich Meddyg Teulu nac unrhyw amgylchedd gofal iechyd arall.

 

Cofiwch fod yr awdurdod lleol yn cymryd pob cam posibl i ymateb i’r sefyllfa hon.

 

Yn gywir

 

 

SUE WALKER

PRIF SWYDDOG (DYSGU)

 

Top