Navigation
Home Page

Hysbyseb Swydd Goruchwyliwr Cinio / Dining Room Assistant Advert

Cynorthwy-ydd Ystafell Fwyta/Goruchwyliwr Amser Cinio

Tan Rhagfyr 2023 i ddechrau

1.25 awr y dydd (12:00 pm – 1:15pm) – gall amseroedd amrywio ychydig oherwydd ciniawau

cyfnodol

Cyflog: Gradd 1 SCP 5 h.y. 14.45% o £21,575 = £3,117 yf. pro rata

 

Cyfrifoldebau Allweddol:
Mae'r dyletswyddau'n cynnwys goruchwylio disgyblion amser cinio yn neuaddau'r ysgol gyda'u cinio, ac ar
yr iard chwarae.
Cynorthwyo gyda glanhau a chlirio ardaloedd ar ôl cinio.
Mae penodiad yn amodol ar Gytundebau Lleol a thelerau ac amodau.
Gellir llenwi ffurflenni cais ar-lein yn www.merthyr.gov.uk
Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, gellir cael ffurflenni cais trwy ffonio 01685 725199 a dylid eu
dychwelyd erbyn dydd Mercher 17 Mai 2023, Gweinyddiaeth AD, Canolfan Ddinesig, Stryd y Castell,
Merthyr Tudful, CF47 8AN fan bellaf.
E-bost: Human.ResourcesAdmin@merthyr.gov.uk
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 01685 351818.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun i DBS manylach.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Gellir cyflwyno
ffurflenni cais yn Gymraeg ac ni fydd unrhyw geisiadau a gwblheir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol
na’r rhai a gyflwynir yn Saesneg.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi ymrwymo i amddiffyn a diogelu’r bobl fwyaf agored i
niwed yn ein cymuned. Cynhelir gwiriadau cyn-cyflogaeth trwyadl ar gyfer pob penodiad fel rhan o'n proses
recriwtio a dethol.
Mae'n ofynnol i bob gweithiwr gydymffurfio â'i gyfrifoldebau unigol a sefydliadol o dan y Ddeddf Diogelu
Data, y Polisi Diogelwch Gwybodaeth a pholisïau gweithredol ategol perthnasol.
Ni ddylai unrhyw faterion o natur gyfrinachol gael eu datgelu na’u trosglwyddo i unrhyw bersonau
anawdurdodedig neu drydydd parti o dan unrhyw amgylchiad naill ai yn ystod neu ar ôl cyflogaeth ac eithrio
yng nghwrs priodol eich cyflogaeth neu fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr
Tudful neu’r ddau. Gall unrhyw achos o dorri cyfrinachedd arwain at gamau disgyblu.
Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn ein gweithlu ac yn ystyried ein hunain fel Cyflogwr o Ddewis, yn
ymrwymedig i hyrwyddo ac integreiddio cydraddoldeb i bob agwedd o’n gwaith. Rydym yn croesawu

ceisiadau gan bawb ac yn annog ceisiadau gan bob gr┼Áp a chefndir i geisio ac ymuno gyda ni yng Nghyngor
Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Rydym yn ymroddedig i ddileu gwahaniaethu yn y gweithle ac yn sicrhau
nad oes dim gwahaniaethu anghyfreithlon yn digwydd yn y broses recriwtio a dewis ar sail oedran, anabledd,
rhyw, hil, cyfeiriadedd rhywiol, priodas neu bartneriaeth sifil, crefydd neu gred, hunaniaeth rhywedd,
beichiogrwydd neu famolaeth.

 

Dining Room Assistant/Lunchtime Supervisor
Until December 2023 initially
1.25 hours per day (12:00pm – 1:15pm) – times may vary slightly due to staggered lunches
Salary: Grade 1 SCP 5 i.e. 14.45% of £21,575 = £3,117 p.a. pro rata


Key Responsibilities:
Duties include supervising pupils at lunch time both in the school halls with their lunch, and in the playground.
Assisting with cleaning and clearing areas after lunch.
Appointment is subject to Local Agreements and terms and conditions.
Application forms can be completed online at www.merthyr.gov.uk
If you do not have access to the internet, application forms can be obtained by telephoning 01685 725199 and are to be returned no later than Wednesday 17th May 2023 HR Administration, Civic Centre, Castle Street, Merthyr Tydfil, CF47 8AN.
Email: Human.ResourcesAdmin@merthyr.gov.uk
For further information please contact 01685 351818.
The successful candidate will be subject to a fully enhanced DBS.
Merthyr Tydfil County Borough Council encourages applications from Welsh speakers. Application forms may be submitted in Welsh and any applications completed in Welsh will not be treated any less favourably than those submitted in English.
Merthyr Tydfil County Borough Council is committed to protecting and safeguarding the most vulnerable people in our community. Rigorous pre-employment checks are undertaken for all appointments as part of our recruitment and selection process.
All employees are required to comply with their individual and organisational responsibilities under the Data Protection Act, the Information Security Policy and relevant supporting operational policies.
Any matters of a confidential nature must not be disclosed or passed to any unauthorised persons or third party under any circumstance either during or after employment except in the proper course of your employment or as required by law, Merthyr Tydfil County Borough Council or both. Any breach of confidentiality may lead to disciplinary action.
We value diversity in our workforce and consider ourselves to be an Employer of Choice, committed to promoting and integrating equality of opportunity into all aspects of our work. We welcome applications from everyone and encourage applicants from all groups and backgrounds to apply and join us at Merthyr Tydfil County Borough Council. We are strongly committed to eradicating discrimination in the workplace and ensure that no unlawful discrimination occurs in the recruitment and selection process on the grounds of age, disability, sex, race, sexual orientation, marriage and civil partnership, religion or belief, gender identity and expression, and pregnancy and maternity.

 

Top