Navigation
Home Page

Hamper Nadolig/Christmas Hamper

Hamper Nadolig 

 

Mae’r staff cyfan wedi bod yn garedig iawn a chreu hamperi llawn danteithion Nadoligaidd. 

Ein bwriad yw codi ychydig o arian i roi tuag at adnoddau i’r disgyblion neu i drefnu ymweliad neu sioe i blant yr ysgol. 

 

Bwriadwn gynnal raffl ar ddydd Mawrth y 14eg o Ragfyr i dynnu enw’r enillydd. Bydd gwobr gyntaf, hamper diodydd, ail wobr hamper danteithion Nadolig a thrydedd wobr ar gael i ennill. 

 

Os hoffech brynu tocyn raffl a chefnogi’r ymgyrch pris un tocyn bydd £2. Anfonwch yr arian mewn amlen i’r ysgol gydag enw a dosbarth eich plentyn yn glir erbyn dydd Llun Rhagfyr y 13eg.  Bydd lluniau i ddilyn ar wefan ac ar dudalen ‘facebook’ yr ysgol.


 

Diolch o galon am eich holl gefnogaeth

 

Mrs Barry 

 

Christmas Hamper

 

The staff have been very kind and created hampers full of festive treats. 

Our intention is to raise some money to give towards resources for the pupils or to arrange a visit or show for the children. 

 

We intend to hold a raffle on Tuesday the 14th of December to draw the name of the winning ticket. A first prize alcohol hamper, second prize Christmas goodies hamper and a third prize will be available to win! 

If you would like to buy a raffle ticket, the cost of a ticket is £2. Please send the money in an envelope to the school with your child's name and class clearly written on the front by Monday December 13th.  Pictures of the hampers will follow on the school's website and facebook page.

 

Thank you very much for all your support

 

Mrs Barry 

 

Top