Navigation
Home Page

Bws BEDLINOG Bus Pupils

Unit 5, Triangle Business Park, Pentrebach,

Merthyr Tydfil, CF48 4TQ

Tel/Ffôn: (01685) 725000

www.merthyr.gov.uk

We welcome calls in Welsh

 

Ein Cyf / Our ref:

SW/JMc

Gofynnwch am / Please ask for:

Sue Walker

Eich Cyf / Your ref:

 

Llinell Uniongyrchol / Direct Line:

01685 724614

 

 

 

Dyddiad/Date: 

19/10/20

e-bost / e-mail:

sue.walker@merthyr.gov.uk

Annwyl Rieni/Gofalwyr

 

Rydym wedi cael gwybod bod plentyn sy'n teithio ar yr un bws â'ch plentyn wedi profi'n gadarnhaol am Covid-19. Yn dilyn cyngor pellach gan Iechyd y Cyhoedd heddiw rydym yn gofyn i'ch plentyn ynysu tan 28 Hydref, bydd yn gallu dychwelyd i'r ysgol ar ôl hanner tymor. Nid oes angen i unrhyw un arall yn y teulu ynysu oni bai bod rhywun yn yr aelwyd yn datblygu symptomau.

 

Er ein bod yn deall bod hyn yn peri pryder, cofiwch ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau diogelwch eich plentyn bob amser ac edrychwn ymlaen at eu gweld ar ôl hanner tymor.

 

Cofion

 

 

Sue Walker

PRIF SWYDDOG ADDYSG

 

Dear Parents/Carers

 

We have been informed that a child who travels on the same bus as your child has tested positive for Covid-19. Following further advice from Public Health today we are asking that your child isolates until 28th October, they will be able to return to school after half-term. There is no need for anyone else in the family to isolate unless someone in the household develops symptoms.

 

Whilst understanding this is concerning, please be assured we are doing all we can to ensure the safety of your child at all times and look forward to seeing them after half-term.

 

 

Sue Walker

CHIEF EDUCATION OFFICER 
Top