Navigation
Home Page

Apel argyfwng CRhA / PTA urgent appeal

APÊL BRYS am GEFNOGAETH!

Rydym angen eich help!!

Mae angen cefnogaeth rhieni newydd arnom i ganiatáu i'r CRhA barhau i gefnogi'r ysgol a'n plant!  Nid yw hyn yn ymrwymiad enfawr o bell ffordd! A allwch chi roi help llaw i drefnu neu gymryd rhan yn ein digwyddiadau?

 

Bydd ein haelodau CRhA presennol yn gadael eleni wrth i'w plant symud ymlaen i'r ysgol gyfun. Heb aelodau newydd, ni fydd y CRhA yn parhau! 

Cafodd rhai o  gyfarfodydd diwethaf y CRhA eu canslo yn anffodus oherwydd diffyg presenoldeb.  Mae'r ysgol yn dibynnu ar ein cefnogaeth a byddem yn siomedig iawn i weld y gefnogaeth hon yn dod i ben!

 

Cyfarfod nesaf, 2:45yh ar Ebrill 29ain

Os allwch helpu ond methu mynychu, anfonwch neges os gwelwch yn dda!

 

URGENT APPEAL for SUPPORT!

We need your help!!

We need the support of new parents to allow the PTA to continue to support the school and our children!  This is by no means a huge commitment! Can you give a helping hand to arrange, organise or take part in our events?

 

Our current PTA members will be leaving this year as their children move on to the Comprehensive school. Without new members the PTA will fail to continue! 

A few of the last PTA meetings were sadly cancelled because of lack of attendance.  The school rely on our support and would be very disappointed to see this support come to an end!

Next meeting, 2:45pm on April 29th

If you can help but are unable to attend, please send a message!

Top