Navigation
Home Page

Titw Tomos Las

Croeso i Ddosbarth Titw Tomos Las.

Mae 24 o blant yn ein dosbarth.

 

Welcome to our class, Titw Tomos Las.

There are 24 of us altogether!

 

Yn ystod y diwrnod mi fydd plant yn brysur iawn! Yn y bore rydyn yn gwneud gwaith iaith. Y tymor yma mi fyddwn ni’n dysgu am stori Gelert ac yn mwynhau storiau Julia donaldson. Ar ôl hynny rydyn yn rhannu i mewn i grwpiau mathemateg, rhai yn dysgu gyda fi (Miss Clement), Mrs Davies/Tricker neu Mr Morgan. Cyn cinio mi fyddwn yn rhannu i mewn i grwpiau Read Write Inc.

During the days we will be very busy! First thing in the morning we will be doing language work. In Welsh we will learn about ‘Stori Gelert’, and we will enjoy Julia Ddonaldson stories’ in English lessons. After language, children will separate into Maths groups with either me (Miss Clement), Mrs Davies/Tricker or Mr Morgan. We will then meet with our Read Write Inc. groups before lunch.

 

Yn y prynhawn rydyn yn ffocysu ar waith thema. Thema Cyfnod Allweddol 2 yn ystod Tymor yr Hydref yw ‘Teithio trwy’r Ganrif’. Mi fyddwn ni yn Nosbarth Titw Tomos Las yn teithio yn ôl mewn amser i gyfnod y 90au. Byddwn yn dysgu sut i greu llinell amser a nifer o agweddau eraill yn amrywio o ddillad a thegannau i gerddoriaeth a dawnsio. Byddwn yn creu graffiti yn ein gwersi Celf a dysgu am Masnach deg wrth astudio Daearyddiaeth. Yn ein gwersi Gwyddoniaeth byddwn yn ymchwilio i Grymoedd.

During the afternoon we focus on our thematic work. Our theme in the Autumn term is ‘Travelling through the century’. We will be travelling back to the 90s. We will be learning to create timelines and studying numerous aspects varying from fashion to toys, music and dancing. We will be creating graffiti in our art lessons and learn about Fairtrade in Geography. In our Science lessons we will be researching Forces.

 

Mae gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd ar brynhawn Ddydd Mercher. Rydyn ni’n mynd i fwynhau gwersi dawns y tymor yma. Mae’n bwysig fod pawb yn cofio dod â dillad ymarfer corff sef siorts du a chrys-t gwyn.

Physical education lessons take place on a Wednesday afternoon. We will be studying dance this term. It is important that everyone brings a pair of black shorts and a white t-shirt in every week.

 

Mae disgwyl i’r plant parhau i ymarfer darllen pob nos er mwyn gwella sgiliau a symud ymlaen yn y gyfres darllen. Unwaith bod y plant yn barod, byddant yn gorffen y cyfres darllen ac mi fydd llawer o lyfrau stori diddorol a hwyl ar gael i ddewis a mynd adref. Yn y ffeil cyswllt cartref bydd cyfleoedd i blant ymarfer llawysgrifen, sillafu a tablau lluosi yn ystod yr wythnos. Mae disgwyl i’r plant cyflawni tasgau gwaith cartref dros y penwythnos i safon uchel os gwelwch yn dda. Rydw in casglu gwaith cartref ar Ddydd Mawrth.

Children are expected to continue practising their reading every night in order to better their skills and move on in the reading scheme.  Once the children are ready they will finish the reading scheme and will be able to choose some interesting and exciting books from the class to take home and read. In the homework file there will be opportunities for the children to practice handwriting skills, spelling and multiplication tables at home during the week. The children are expected to complete homework tasks over the weekend in their homework books to a high standard please. I will be collecting homework on Tuesdays.

 

Edrychwn ymlaen at fwynhau anturiaethau Tymor yr Hydref!

We look forward to enjoying the autumn term adventures!

Miss Clement

Top