Navigation
Home Page

Cyngor Eco / Eco Council

Prosiect Gwenyn /Bee Project

Daeth Mr Julian rees i fewn i siarad gyda Blwyddyn 4 am bwysigrwydd gwenyn yn y broses o bolineiddion

Mr Julian Rees came into school today to teach Year 4 about the various kinds of bees and their importance in the process of pollination.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

Mae yna gymaint o ddiddordeb ym materion Eco ymysg ein disgyblion fe greuon ni Gymuned Eco yn ein hysgol. Mae'r plant sydd yn rhan o'r gymuned yn helpu i weithredu egwyddorion Eco yn eu dosbarthiadau, yn yr ysgol ehangach ac ymysg eu teuluoedd a'u ffrindiau a gobeithio yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae'r plant ar y Cyngor Eco yn helpu i gynrychioli llais disgyblion o'r gwahanol blynyddoedd mewn cyfarfodydd ac yn rhannu syniadau ar sut i weithredu prosiectau a ffyrdd newydd o weithio.

 

There is so much interest in Eco issues among our pupils we created an Eco Community in our school. The children that are part of the community help implement Eco principles in their classes, in the wider school and among their families and friends and hope to make a big difference. The children on the Eco Council help represent the voice of pupils from different years in meetings and share ideas on how to implement new ways of working and projects

Cod Eco / Eco Code

Cod Eco / Eco Code 1

Ar ol gwneud Arolwg Amgylcheddol ar ddechrau pob blwyddyn Academaidd rydyn ni yn dewis nifer o dargedau ar gyfer y Flwyddyn ac yna yn cymryd camau tuag at daro'r targedau yna fel ysgol gyfan. Mae ganddon ni Goeden Eco yn neuadd yr ysgol lle gellir gweld dail yn cael eu adio i'r gwahanol ganghennau wrth i amser mynd yn ei blaen nes ein bod yn cyrraedd y targed. Dyma llun o'r goeden yn Hydref 2017.

 

After taking an Environmental Survey at the beginning of each Academic year we choose a number of targets for the Year and then take steps towards meeting those targets as a whole school. We have an Eco Tree in the school hall where leaves can be seen added to the different branches as time goes on until we reach the target. Here's a picture of the tree in Autumn 2017.

Coeden Eco / Eco Tree

Coeden Eco / Eco Tree 1
Coeden Eco / Eco Tree 2

Y Cyngor Eco 2017-2018

Blwyddyn 6

Olivia Pardoe

Dylan Morgan

Dylan Jac

Lili Moon

Scarlett Jenkins

Ben Jones

Blwyddyn 5

Tom Hopkins

Isabel Roberts

Kai Phillips

Blwyddyn 4

Olivia Cull

Alanna Stephens

Iestyn Jones

Ava Bailey

Nancy

Blwyddyn 3

Cerys Griffiths

Poppie Edmunds

Brooke Wills

Y Gymuned Eco

Blwyddyn 6

Cadence Lowe

Lewys Jones

Jack Gregory

Cody Journeaux

Blwyddyn 5

Cariad Picton

Heledd Jones

Grace, Lyla

Millie Jenkins

Blwyddyn 4

April Pardoe

Cadi James

Carys Thomas

Serenity Lowe

Elis Knight

Evan Jones

Brooke Price

Ella Rudge

Summer Smith

Ieuan Howells

Maddie Baker

Erin Edwards

Taylor Anthony

Nellie Lynskey-Phillips

Blwyddyn 3

Maidie Rees

Gwen Fear

Sienna Edwards

Ewan Dunlop

Noah Forvague

Ellis Dafydd Cambourne

Mae rhai o'r plant sydd fel arfer yn rhan o'r Eco Gymuned neu'r Cyngor Eco yn ymuno a'n Clwb Garddio sy'n rhedeg o'r Gwanwyn hyd at yr Hydref, Rydyn ni'n cwrdd ar ol ysgol ar Nos Iau.

 

Some of the children who are usually part of the Eco Community or Eco Council join our Gardening Club that runs from Spring to Autumn, we meet after school on Thursday evening.

Clwb Garddio 2017

Clwb Garddio 2017 1
Clwb Garddio 2017 2
Clwb Garddio 2017 3
Clwb Garddio 2017 4
Clwb Garddio 2017 5
Clwb Garddio 2017 6
Clwb Garddio 2017 7
Clwb Garddio 2017 8
Clwb Garddio 2017 9
Clwb Garddio 2017 10
Clwb Garddio 2017 11

Yn Nhymor yr Hydref cynhalion ni Wythnos Masnach Deg. Fe gymrodd pob Blwyddyn Ysgol rhan yn ymchwilio i Ystyr Masnach Deg a daethon nhw i adnabod y logo. Roedd yn gyfle gwych i ymchwilio i fathau o fwydydd a chynnyrch o bob cyfandir. Cawson ni Wasanaeth arbennig ar y Dydd Gwener i rannu yr hyn ddysgon ni gyda'r ysgol gyfan. Fe ddysgon ni gyd pethau newydd ynghlyn a Masnach Deg.

 

In the Autumn Term we held Fair Trade Week. Each School Year took part in researching Fair trade and they got to know the logo. It was a great opportunity to explore types of foods and products from all continents. We had a special Friday Assembly to share what we had learned with the whole school.We all learned something new about Fair Trade.

Top