Navigation
Home Page

Cyngor Eco / Eco Council

Coeden ECO 2017-2018

Coeden ECO 2017-2018 1

Wel dyna flwyddyn prysur arall rydydn ni wedi cael. Mae'r Goeden Eco yn llawn o ddail sy'n dangos ein bod wedi llwyddo i gyrraedd ein targedau. Fe fydd ein targedau newydd i fyny cyn hir.

 

Well another busy year we have had. Our Eco tree is full of leaves,which shows that we have completed our targets once again this past year. Our new targets will soon be up on display.

Gwasanaeth Cynhaeaf Eco/ Gwasanaeth  Diolchgarwch.

Ar Ddydd Gwener yr 26ain o Hydref cymrodd y Cyngor Eco newydd gwasanaeth yn ffocysu ar fwyd. Mae digon o fwyd yn ein byd i bawb ond mae dal 1 allan o bob 9 yn newynog. Ac eto mae trydydd o'r bwyd sy'n cael ei cynhyrchu yn cael eu wastraffu. Gall hyn BYTH fod yn iawn! Mae hyd yn oed pobl yng Nghymru angen bwyd! Casglon ni fwyd i'r banc bwyd lleol ym Merthyr fel rhan o'n gwasanaeth i ddangos ein bod ni yn ddiolchgar am yr hyn rydyn ni yn derbyn o ddydd i ddydd. Diolch am eich cyfranaiadau.

 

Eco Assembly/Harvest Thanksgiving 

On Friday the 26th of October the new Eco Committee took an assembly that focused on food. There is enough food in the world for everyone and yet 1 in 9 people are hungry. Amazingly a third of the food produced worldwide is wasted. This can never be acceptable! We collected food items for the local food bank as part of our thanksgiving for what we receive as people locally are in need of help to feed their families. Thank you for your contributions

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Clwb Garddio Hydref 2018/Gardening Club Autumn 2018
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 1

Dyma rhai lluniau o'r plant Clwb Garddio wrth eu gwaith.

Here are some photos of the gardening Club busy working.

Wel dyma flwyddyn academaidd arall. Rydyn ni yn barod wedi bod wrthi yn harddu a thacluso'r tir o gwmpas yr ysgol. Fe blannon ni fwy o fylbiau a phlanhigion gawson ni yn weddill o B&Q. Mae llawer mwy o liw yn mynd i fod ar yr iard rydyn ni'n defnyddio yn ystod misoedd gwlyb y gaeaf. Yn wir rydyn ni'n bendant wedi llwyddo i wella Bioamrywiaeth trwy'r holl blannu a thyfu eleni. Roedd pilipalaod i'w gweld draw yn yr ardal Deinosoriaiad ym Mis Hydref.

 

Another academic year already. We have been busy improving and tidying the school grounds. we have planted more bulbs and plants that we received from B&Q at the end of the summer season. There is a lot more colour going to be on the playing yard that we use during the winter months because of the pots we have added. We will hopefully have improved the biodiversity by the increased planting that has occurred this past year. There were butterflies in the dinosaur area in October.

Prosiect Gwenyn /Bee Project

Daeth Mr Julian rees i fewn i siarad gyda Blwyddyn 4 am bwysigrwydd gwenyn yn y broses o bolineiddion

Mr Julian Rees came into school today to teach Year 4 about the various kinds of bees and their importance in the process of pollination.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

Mae yna gymaint o ddiddordeb ym materion Eco ymysg ein disgyblion fe greuon ni Gymuned Eco yn ein hysgol. Mae'r plant sydd yn rhan o'r gymuned yn helpu i weithredu egwyddorion Eco yn eu dosbarthiadau, yn yr ysgol ehangach ac ymysg eu teuluoedd a'u ffrindiau a gobeithio yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae'r plant ar y Cyngor Eco yn helpu i gynrychioli llais disgyblion o'r gwahanol blynyddoedd mewn cyfarfodydd ac yn rhannu syniadau ar sut i weithredu prosiectau a ffyrdd newydd o weithio.

 

There is so much interest in Eco issues among our pupils we created an Eco Community in our school. The children that are part of the community help implement Eco principles in their classes, in the wider school and among their families and friends and hope to make a big difference. The children on the Eco Council help represent the voice of pupils from different years in meetings and share ideas on how to implement new ways of working and projects

Cod Eco / Eco Code

Cod Eco / Eco Code 1

Ar ol gwneud Arolwg Amgylcheddol ar ddechrau pob blwyddyn Academaidd rydyn ni yn dewis nifer o dargedau ar gyfer y Flwyddyn ac yna yn cymryd camau tuag at daro'r targedau yna fel ysgol gyfan. Mae ganddon ni Goeden Eco yn neuadd yr ysgol lle gellir gweld dail yn cael eu adio i'r gwahanol ganghennau wrth i amser mynd yn ei blaen nes ein bod yn cyrraedd y targed. Dyma llun o'r goeden yn Hydref 2017.

 

After taking an Environmental Survey at the beginning of each Academic year we choose a number of targets for the Year and then take steps towards meeting those targets as a whole school. We have an Eco Tree in the school hall where leaves can be seen added to the different branches as time goes on until we reach the target. Here's a picture of the tree in Autumn 2017.

Coeden Eco / Eco Tree

Coeden Eco / Eco Tree 1
Coeden Eco / Eco Tree 2

Y Cyngor Eco 2017-2018

Blwyddyn 6

Olivia Pardoe

Dylan Morgan

Dylan Jac

Lili Moon

Scarlett Jenkins

Ben Jones

Blwyddyn 5

Tom Hopkins

Isabel Roberts

Kai Phillips

Blwyddyn 4

Olivia Cull

Alanna Stephens

Iestyn Jones

Ava Bailey

Nancy

Blwyddyn 3

Cerys Griffiths

Poppie Edmunds

Brooke Wills

Y Gymuned Eco

Blwyddyn 6

Cadence Lowe

Lewys Jones

Jack Gregory

Cody Journeaux

Blwyddyn 5

Cariad Picton

Heledd Jones

Grace, Lyla

Millie Jenkins

Blwyddyn 4

April Pardoe

Cadi James

Carys Thomas

Serenity Lowe

Elis Knight

Evan Jones

Brooke Price

Ella Rudge

Summer Smith

Ieuan Howells

Maddie Baker

Erin Edwards

Taylor Anthony

Nellie Lynskey-Phillips

Blwyddyn 3

Maidie Rees

Gwen Fear

Sienna Edwards

Ewan Dunlop

Noah Forvague

Ellis Dafydd Cambourne

Mae rhai o'r plant sydd fel arfer yn rhan o'r Eco Gymuned neu'r Cyngor Eco yn ymuno a'n Clwb Garddio sy'n rhedeg o'r Gwanwyn hyd at yr Hydref, Rydyn ni'n cwrdd ar ol ysgol ar Nos Iau.

 

Some of the children who are usually part of the Eco Community or Eco Council join our Gardening Club that runs from Spring to Autumn, we meet after school on Thursday evening.

Clwb Garddio 2017

Clwb Garddio 2017 1
Clwb Garddio 2017 2
Clwb Garddio 2017 3
Clwb Garddio 2017 4
Clwb Garddio 2017 5
Clwb Garddio 2017 6
Clwb Garddio 2017 7
Clwb Garddio 2017 8
Clwb Garddio 2017 9
Clwb Garddio 2017 10
Clwb Garddio 2017 11

Yn Nhymor yr Hydref cynhalion ni Wythnos Masnach Deg. Fe gymrodd pob Blwyddyn Ysgol rhan yn ymchwilio i Ystyr Masnach Deg a daethon nhw i adnabod y logo. Roedd yn gyfle gwych i ymchwilio i fathau o fwydydd a chynnyrch o bob cyfandir. Cawson ni Wasanaeth arbennig ar y Dydd Gwener i rannu yr hyn ddysgon ni gyda'r ysgol gyfan. Fe ddysgon ni gyd pethau newydd ynghlyn a Masnach Deg.

 

In the Autumn Term we held Fair Trade Week. Each School Year took part in researching Fair trade and they got to know the logo. It was a great opportunity to explore types of foods and products from all continents. We had a special Friday Assembly to share what we had learned with the whole school.We all learned something new about Fair Trade.

Top