Navigation
Home Page

Cnocell y Coed

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Cnocell y Coed- blwyddyn 2

Hello and welcome to Cnocell y Coed's page-year 2

 

Mrs Evans yw'r athrawes a Mrs Thomas sy'n helpu yn y dosbarth

Mrs Evans is the teacher and Mrs Thomas helps in the class

 

Mae ymarfer corff ar ddydd Mawrth - mae angen dillad addas ac ar gyfer y gwersi os gwelwch yn dda. Mae 'prynhawn prysur' ar brynhawn Mawrth -fe fydd y plant yn gwneud gweithgareddau amrywiol yn ystod y sesiynau yma, yn cynnwys gweithgareddau tu fas - mae angen sicrhau bod cot ganddynt !  

Os ydy'ch plentyn yn dod a Jeff y Jiraff adre am y penwythnos a wnewch chi dynnu llun eich plentyn gyda Jeff a'i anfon i'r ysgol neu ei e-bostio

sevans@rhyd-y-grug.merthyr.sch.uk

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Iau - i'w ddychwelyd ar ddydd Llun os gwelwch yn dda.

 

Thema ein tymor yw Amser maith yn ol

Byddwn hefyd yn dysgu am Rala Rwdins,  deunyddiau, y tywydd a hen deganau. 

 

P.E. is on Tuesday - your child needs shorts and t shirt for these lessons please. On Tuesday afternoon we have 'prynhawn prysur' - busy afternoons.  The children will be taking part in a variety of activities, including using the outdoor areas - please make sure they have a coat !

If your child brings Jeff the giraffe home for the weekend please take a photo of your child with Jeff and send it to school or e-mail it to

sevans@rhyd-y-grug.merthyr.sch.uk

Homework will be set on Thursday and needs to be returned to school on Mondays please.

 

Our theme this term is A long time ago

We will also be learning about Rala Rwdins, materials,  the weather and old toys. 

 

***A wnewch chi ddarllen bob nos gyda'ch plentyn os gwelwch yn dda a chofnodi yn y llyfr cofnod **

**Please listen to your child reading every night and write in the home record book **

Cofiwch i ddefnyddio Purple Mash yn y ty / Remember to use Purple Mash at home

Diolch yn fawr - Mrs S.Evans Mrs K.Thomas

Casglu Sbwriel / Litter pick

Yr Ogof / The Cave

Gweithdy Ailgylchu / Re-cycling workshop

Prynhawn Prysur / Busy Afternoon

Santes Dwynwen / Saint Dwynwen

Calan Gaeaf

Parc Caerdydd / Cardiff park

Top