Navigation
Home Page

Drudwy

Croeso i dudalen Dosbarth Drudwy!

Wecome to Class Drudwy's page! 

 

   

 

Hoffwn gymryd y cyfle yma i egluro rhai o drefniadau’r tymor i chi. Dyma amlinelliad o thema'r tymor a’r gwaith y byddwn yn cyflawni yn y dosbarth.

 

Ein dosbarth

Yn nosbarth Drudwy mae yna 27 o ddisgyblion. Mae yna 14 o ddisgyblion Blwyddyn 5 ac 13 o ddigyblion Blwyddyn 4. Rydyn ni fel dosbarth yn gweithio’n galed ac yn mwynhau pob dydd. Rydyn ni yn ymdrechu i ddangos parch tuag at bawb a phopeth ac yn disgwyl derbyn yr un parch yn ôl. Y pobl mawr yn ein dosbarth yw Mr Morgan, Mrs Joll a Mrs Butcher.

 

Gwaith Cartref

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei rhoi yn wythnosol ar brynhawn Ddydd Gwener. Mae disgwyl i’r plant gwblhau'r dasg cartref a’i ddychwelyd yn ôl i’r ysgol erbyn bore dydd Mawrth.

Hefyd, mae disgwyl i bob plentyn ddarllen o leiaf un neu ddwy o dudalennau o’i llyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) bob nos. Ni allwn bwysleisio ddigon y pwysigrwydd o ddarllen gyda’ch plentyn bob nos! Hefyd, mae’n bwysig iawn i ymarfer tablau gyda’ch plentyn yn gyson. Erbyn nawr, dyle fod eich plentyn yn hyderus gyda phob tabl.

 

Addysg Gorfforol

Fe fydd gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd bob Dydd Mawrth. Y tymor yma, fe fydd y gwersi yn cymryd lle tu fewn – yn y neuadd ac fe fyddwn yn neud dawns. Fe fydd angen gwisg addas ar gyfer y sesiynau. Fel arfer, rwyf yn gofyn i ddisgyblion i wisgo crys-t gwyn (plaen) a siorts du. Does dim angen treinars.

 

Ein Thema

Ein thema'r tymor yma yw ‘Teithio Trwy’r Ganrif!’ Yn ystod y tymor fe fyddwn yn gwneud gweithgareddau ym mhob pwnc sy’n clymu mewn i’n thema. Fe fyddwn yn edrych yn fanwl ar y degawd yr 1970au ac astudio cerddoriaeth a digwyddiadau mawr y degawd. Yn ein gwersi Gwyddoniaeth fe fyddwn yn astudio ‘Grymoedd'. Fe fyddwn yn gwneud amrywiaeth o ymchwiliadau ymarferol ar y pwnc yma. Os oes gennych unrhyw wybodaeth am neu arbenigedd yn y pynciau uchod, fe fyddwn yn ddiolchgar os gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

Yn ein gwersi Iaith Cymraeg fe fyddwn yn astudio stori 'Ogof y Brenin Arthur' ac yn dysgu sut i ysgrifennu llythyr ffurfiol. Yn Saesneg, fe fyddwn yn astudio 'Fairy Tales' ac yn ysgrifennuu stori yn seiliedig ar 'Cinderella'. 

 

Diolch,

 

Mr Morgan

 

 

I would like to take this opportunity to explain some of the arrangements for this term and to outline the work we will be completing.

 

Our Class

There are 27 pupils in Drudwy class. There are 14 Year 5 pupils and 13 Year 4 pupils. We work hard and enjoy every day. We try and show respect to every person and every thing and we expect to be treated with that same respect ourselves. The adults in our class are Mr Morgan, Mrs Joll and Mrs Butcher.

 

Homework

Homework will be distributed weekly on a Friday afternoon. Homework is to be returned to school by Tuesday morning, please.

Pupils are also expected to read at least one or two pages of a reading book (Welsh and English) every night. I cannot emphasise enough the importance of reading with your child on a daily basis. Also, by now, pupils should be confident with their times tables. Please keep practicing and testing them at home on a regular basis.

 

Physical Education

Physical Education lessons will take place on a Tuesday each week. This term the sessions will be inside, where we will be doing dance. Please ensure that pupils have a suitable kit for these sessions. As always, I encourage pupils to wear a plain white T-shirt and black shorts if possible. There is no need for any footwear.

 

Our Themes

Our class theme this term is ‘Time Travelling’. We will be doing a variety of activities in every subject which tie in to this theme. In History we will be looking closely at the 1970s and learning about the music and main events of the decade. In Science, we will be learning about ‘Forces’. We will be investigating different forces and how they affect us on a daily basis. 

If you have any books, information or expertise on anything linked to our theme, we would be very grateful if you could share this with our class to aid the collection of learning resources and further pupils’ learning.

 

In our Welsh Language work, we will be studying the Welsh folk tale 'Ogof y Brenin Arthur' and learning how to write a formal letter based on the tale. In our English lessons, we will be studying fairy tales and writing a fractured fairy tale based on Cinderella. 

 

Thank you,

 

Mr Morgan

 

Top