Navigation
Home Page

Eos

Croeso i ddosbarth Eos Blwyddyn 2!
Welcome to dosbarth Eos Year 2!

 

Mae 18 o blant yn y dosbarth. Miss Long yw'r athrawes ddosbarth ac mae Mrs Carpenter yn ein helpu hefyd.

There are 18 of us in the class. Miss Long is our teacher and Mrs Carpenter helps us too. 

Ein thema am y tymor ydy Hapusrwydd!
Byddwn yn dysgu am deimladau, ffrindiau a theulu, a phobl sy'n ein helpu. Byddwn hefyd yn dysgu am y Corff a lliwiau. 

Our theme for this term is Happiness!
We will be learning about feelings and emotions, friends and family, and people who help us. We will also be learning about colours and the body.

 

Mae gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd ar Ddydd Gwener. Fe fydd angen dillad addas, wedi'u labeli yn glir gydag enw eich plentyn. Ar Ddydd Mawrth, byddwn yn cynnal ein 'Prynhawn Prysur'. Fe fydd hwn yn cynnwys gweithgareddau yn yr awyr agored felly cofiwch ddod a chot ac esgidiau glaw gyda chi. Mae croeso i chi adael yr esgidiau glaw yn yr ysgol. 

P.E lessons are on Friday. Suitable clothing will be needed for these lessons, labelled clearly with your child's name. On Tuesdays, we will be holding our 'Busy Afternoon'. This will include outdoor activities so please remember to bring a coat and wellies with you. You are welcome to leave the wellies in school. 

 

Mae Gwaith Cartref yn cael ei osod ar Ddydd Iau, i'w ddychwelyd erbyn Dydd Llun.
** Cofiwch ddarllen gyda'ch plentyn bob nos, ac ysgrifennu yn y cofnod darllen, ac i ddod a'r ffeil i'r ysgol bob dydd. **

Homework will be given on Thursday, to be returned by Monday.
** Remember to read with your child every night, and write in the reading record, and to bring the file and book to school every day. ** 

Top