Navigation
Home Page

Cnocell y Coed 2

Croeso i ddosbarth Cnocell y Coed 2!
Welcome to class Cnocell y Coed 2!
 

Mae 28 o blant yn ein dosbarth. Miss Long yw ein hathrawes ac mae Miss Hicks yn ein helpu.
There are 28 children in our class. Miss Long is our teacher and Miss Hicks helps us.

 

Thema y tymor yw Albwm y Teulu.
Byddwn yn dysgu am dathliadau, teulu, deunyddiau, a llawer mwy!

Our theme this term is Family Album.
We will be learning about celebrations, family, materials and much more!


Mae Ymarfer Corff ar Ddydd Llun. Fe fydd angen cit priodol ac esgidiau rhedeg ar gyfer y gwersi, wedi ei labelu yn glir gydag enw eich plentyn, os gwelwch yn dda.
P.E. is on Mondays. Pupils will need to bring appropriate kit and trainers for these lessons please, with their name clearly labelled.

Os ydy'ch plentyn yn dod a Cai y Gath adref am y penwythnos, a wnewch chi dynnu llun eich plentyn gyda Cai a'i anfon i'r ysgol.
If your child brings Cai the Cat home for the weekend, please could you take a photo of your child with Cai and send it into school.

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Ddydd Iau, ac fe fydd angen ei ddychwelyd ar Ddydd Llun os gwelwch yn dda. Gofynnwn i chi ddarllen gyda'ch plentyn bob nos, a chofnodi yn y llyfr cofnod.
Homework will be set on Thursday, and needs to be returned to school on Monday please. Please can you read with your child every night, and write in the home record book.  

Mae ardal tu allan newydd gennym eleni, ac rydym yn awyddus i'w ddatblygu. Os oes gennych chi unrhyw hen offer cegin, pibellau neu offer garddio byddwn yn ddiolchgar iawn!
We have a new outside area this year, which we are very eager to develop. If you have any old kitchen equipment, pipes or gardening equipment at home, we would be very grateful!

Diolch yn Fawr!
Miss Long

 

 

Top